EPV Energi Ab (EPV) är ett finländskt energibolag som producerar och anskaffar el och värme till självkostnadspris för sina delägare, som är inhemska energibolag. Det här verksamhetssättet, som ger delägarna låga produktionskostnader och möjlighet att delta i omfattande energiprojekt, kallas Mankala-principen.

EPV Energi har 70 års erfarenhet av hållbar energiproduktion. Vi satsar målmedvetet på utsläppsfri och driftsäker energiproduktion. Bolaget har kraftigt förnyat sin energiproduktionsmix och tack vare detta har koldioxidutsläppen minskat märkbart. Vårt mål är en klimatneutral energiproduktion fram till 2030.

Bolaget är föregångare inom utsläppsfri energiproduktion, bland annat när det gäller utnyttjande av vindkraft och inhemsk skogsenergi. Enligt EPV Energis strategi kommer bolaget även i fortsättningen att fortsätta med de målmedvetna satsningarna på utsläppsfri energiproduktion. År 2020 kom redan 44,3 procent av EPV Energis elproduktion från förnybara energikällor och 85,2 procent från utsläppsfria energikällor. År 2020 var EPV Energis omsättning 293 miljoner euro och antalet anställda 115 personer i slutet av året.

Under 2020 uppgick koncernens totala elanskaffning till 3 850 GWh, vilket motsvarar 5 % av all el som förbrukades i Finland. I fjol producerades en ännu större del av energin utsläppsfritt.

Affärsområden


EPV Kraft
EPV Energi säkrar delägarnas tillgång till energi genom att medverka i Finlands viktigaste energiprojekt och vid behov köpa andelar i utländska kraftverk. Inom kärnkraften litar EPV på Industrins Kraft, som redan i över 30 år har levererat kärnkraft till EPV:s delägare. EPV har ett betydande innehav i Pohjolan Voima, som producerar och anskaffar el på olika håll i Finland. EPV har också satsat på vattenkraft i grannländerna. Bolaget äger svensk vattenkraft via bolaget Voimapiha.


EPV Värme
El och värme produceras via energiprogrammet EPV Värme vid kraftvärmeverken i Vasa, Seinäjoki, Brahestad och Torneå. Vaskiluodon Voima producerar cirka 60 % av fjärrvärmen i Vasa och Seinäjoen Voima cirka 90 % av fjärrvärmen i Seinäjoki. Tornion Voima producerar förutom el även fjärrvärme för Torneå stad och processvärme för Outokumpu stålverk.

EPV har som mål att fortlöpande öka andelen inhemsk skogs- och åkerbioenergi inom kraftvärmeproduktionen. En viktig milstolpe nåddes 2013, när världens största förgasningsanläggning för biobränsle stod färdig vid Vasklot kraftverk. Anskaffningen av skogsenergi till Vasklot kraftverk sköts av intressebolaget EPM Metsä. Anskaffningen av skogsenergi har positiva effekter på den lokala ekonomin och sysselsättningen. Dotterbolaget EPV Bioturve anskaffar för sin del energitorv och trädbränslen.


EPV Vind
EPV Energi är en av pionjärerna i Finland i fråga om vindkraft i industriell skala. Bolaget har ända sedan 2006 haft ett vindkraftsprogram, vars mål är att öka andelen utsläppsfri energiproduktion inom koncernen. Bolaget har ett 30-tal pågående vindkraftsprojekt med en sammanlagd effekt på över 1000 MW.

Dotterbolaget EPV Vindkraft förbereder, genomför och driver egna vindkraftsprojekt i Österbotten. EPV är också betydande delägare i Rajakiiri som planerar och bygger vindkraft i Torneå och Brahestad samt i Finlands Havsvind som planerar havsbaserade vindkraftsparker i Finska viken och Bottniska viken.


EPV Infra
EPV Infra producerar tjänster för koncernbolagen. Till dessa hör EPV Regionalnät, EPV Tase, EPV Teollisuusverkot, Suomen Energiavarat och Vaskiluodon Teollisuuskiinteistöt.