EPV Energi Ab är ett finländskt energibolag som producerar och anskaffar el och värme till sina delägare. Bolaget producerar och anskaffar årligen 1,3 TWh värme och 3,8 TWh el till sina ägare, vilket motsvarar cirka 5 procent av all el som används i Finland.

EPV Energi satsar målmedvetet på utsläppsfri energiproduktion och har under 2010-talet minskat sina koldioxidutsläpp med en tredjedel. EPV är en av vindkraftspionjärerna i Finland och har satsat på biobränslen genom att bygga en förgasningsanläggning för biomassa med världens största bränsleeffekt. I EPV:s strategi ingår också att satsa på kärnkraft. Bolagets omsättning är 265 miljoner euro.

 

Affärsområden


EPV Kraft
EPV Energi säkrar delägarnas tillgång till energi genom att medverka i Finlands viktigaste energiprojekt och vid behov köpa andelar i utländska kraftverk. Inom kärnkraften litar EPV på Industrins Kraft, som redan i över 30 år har levererat kärnkraft till EPV:s delägare. EPV har ett betydande innehav i Pohjolan Voima, som producerar och anskaffar el på olika håll i Finland. EPV har också satsat på vattenkraft i grannländerna. Bolaget äger norsk vattenkraft via bolaget Rapid Power och svensk vattenkraft via bolaget Voimapiha.


EPV Värme
El och värme produceras via energiprogrammet EPV Värme vid kraftvärmeverken i Vasa, Seinäjoki, Brahestad och Torneå. Vaskiluodon Voima producerar cirka 60 % av fjärrvärmen i Vasa och Seinäjoen Voima cirka 90 % av fjärrvärmen i Seinäjoki. Tornion Voima producerar förutom el även fjärrvärme för Torneå stad och processvärme för Outokumpu stålverk.

EPV har som mål att fortlöpande öka andelen inhemsk skogs- och åkerbioenergi inom kraftvärmeproduktionen. En viktig milstolpe nåddes 2013, när världens största förgasningsanläggning för biobränsle stod färdig vid Vasklot kraftverk. Anskaffningen av skogsenergi till Vasklot kraftverk sköts av intressebolaget EPM Metsä. Anskaffningen av skogsenergi har positiva effekter på den lokala ekonomin och sysselsättningen. Dotterbolaget EPV Bioturve anskaffar för sin del energitorv och trädbränslen.


EPV Vind
EPV Energi är en av pionjärerna i Finland i fråga om vindkraft i industriell skala. Bolaget har ända sedan 2006 haft ett vindkraftsprogram, vars mål är att öka andelen utsläppsfri energiproduktion inom koncernen. Bolaget har ett 30-tal pågående vindkraftsprojekt med en sammanlagd effekt på över 1000 MW.

Dotterbolaget EPV Vindkraft förbereder, genomför och driver egna vindkraftsprojekt i Österbotten. EPV är också betydande delägare i Rajakiiri som planerar och bygger vindkraft i Torneå och Brahestad samt i Finlands Havsvind som planerar havsbaserade vindkraftsparker i Finska viken och Bottniska viken.


EPV Infra
EPV Infra producerar tjänster för koncernbolagen. Till dessa hör EPV Regionalnät, EPV Tase, EPV Teollisuusverkot, EPV Tuotantoverkot, Suomen Energiavarat och Vaskiluodon Teollisuuskiinteistöt.