Hållbarhet

Öppen kommunikation med markägarna

Samarbetet med markägarna pågår under vindparkens hela livscykel, som kan vara över 50 år.

Vi samarbetar med markägarna under vindparkens hela livscykel, som kan vara över 50 år. Totalt finns det cirka 300 olika markägare i EPV:s vindparker. Att ta hänsyn till den här stora och viktiga intressentgruppen är självfallet viktigt för hela EPV:s organisation. EPV samarbetar med markägare till exempel i samband med byggandet av vindparker samt vid torvproduktionen.

Samarbete med markägare inom handeln med trädbränslen

Också vid anskaffningen av biobränslen har vi ett nära samarbete med markägarna. Avverkningarna planeras och överenskoms alltid tillsammans med markägaren. Efter avverkningen har vi alltid ett gemensamt samtal där vi går igenom hur avverkningen förlöpt samt övriga detaljer.

Markägarna med i underhållet av elnätet samt i elöverföringsprojekt

När planeringen av nya kraftlinjer inleds kontaktar vi markägarna genom att skicka ut infobrev. När översiktsplaneringen går vidare till avtalsförhandlingar strävar vi efter att träffa varje markägare personligen. Vid mötet med markägaren ger vi närmare information om var kraftledningsstolparna är tänkta att placeras och hur vi har kommit till just den här lösningen. I det här skedet kan markägaren i mån av möjlighet påverka stolparnas placering. När byggandet börjar tar den entreprenör som valts kontakt med markägarna per brev. I brevet anges de närmare detaljerna och tidsschemat för entreprenaden.

Som ett led i underhållet av elnätet röjer vi kraftledningarnas ledningsområden med 4–6 års intervallet. Vid behov utförs också avverkning i kraftledningarnas kantzoner. I samband med röjningar på gårds- och tomtområden tar vi särskild hänsyn till markägarna. Vi berättar om röjningarna på vår webbplats och meddelar vid behov berörda parter i förväg.