Hållbarhet

En ansvarsfull arbetsgivare satsar på sin personal

EPV investerar i personalens välbefinnande samt i arbetssäkerheten och personalutvecklingen.

Enligt personalundersökningar är EPV en inspirerande arbetsplats. Vår personal består av personer som är proffs på sitt område och vars samlade erfarenhet från energibranschen spänner över fyra årtionden. Vår kompetenta och yrkeskunniga personal är vårt företags viktigaste resurs.

EPV som arbetsplats:

  • 115 anställda år 2020
  • Kvinnor 30 %, män 70 %
  • Personalens medelålder 45

Vi vill vara en trygg och inspirerande arbetsplats

Vi satsar på att utveckla personalens kompetens, vi utbildar arbetsledarna och sporrar var och en att ta hand om sin hälsa. Vi samlar regelbundet in respons som vi utnyttjar för att utveckla verksamheten och ledarskapet.

Syftet med vår personalstrategi är att säkerställa att personalen är engagerad, motiverad och ständigt utvecklas. Vår strävan är att tillhandahålla en sund och trygg arbetsmiljö där gemenskapskulturen värnas.

Systematiskt arbete för bättre välbefinnande

På EPV Energi har vi en proaktiv inställning till arbetshälsa och välbefinnande. Bolaget utreder regelbundet läget i fråga om arbetsmiljön och arbetsgemenskapen genom enkäter och undersökningar av olika slag samt utvecklar personalpolitiken och arbetsklimatet utifrån resultaten.

Dessutom hålls regelbundna utvecklingssamtal, där de anställda diskuterar frågor som rör välbefinnandet och orken i arbetet med sin närmaste chef. EPV Energi ser välbefinnandet i arbetet som en helhet som innefattar både psykiskt och fysiskt välbefinnande.

Personalens nöjdhet med arbetet följs regelbundet genom en personalenkät som omfattar hela koncernen. Den årliga personalenkäten riktar sig till samtliga anställda. Svarsaktiviteten har varit mycket bra i enkäterna.

År 2020 besvarades enkäten av 87 procent av personalen. Totalresultatet av enkäten var utmärkt (4,20 på skalan 1–5), precis som i EPV-koncernens tidigare personalenkäter. Av alla avgivna omdömen är 82 procent positiva (4 och 5) medan 3 procent (1 och 2) är kritiska.

Också arbetsglädjen upplevdes som mycket stark (4,29). Arbetsglädjen mäter svararnas känslomässiga upplevelse av sitt arbete – energi, inspiration och meningsfullhet.

Resultaten är dessutom över hela linjen högre än genomsnittet för andra organisationer i energibranschen.

Som utvecklingsobjekt nämndes bland annat att ge feedback samt att se till att arbetsergonomin är god – det senare är något som har accentuerats under coronaepidemin.

Säkerheten på arbetsplatsen

Säkerheten är en väsentlig del av det dagliga arbetet – och något som vi hela tiden slår vakt om. En fungerande säkerhetskultur förutsätter samarbete: att hela personalen är aktiv och tar ansvar för säkerheten i sitt eget arbete.

För oss är det viktigt att våra anställda, tjänsteleverantörer och samarbetspartners får arbeta i en trygg och säker arbetsmiljö. Vi ordnar säkerhetsutbildningar för personalen och våra samarbetspartners. Ett annat exempel är att all personal och alla partners på torvarbetsplatserna får utbildning om brand- och arbetssäkerhetsfrågor innan produktionssäsongen börjar.

Bolaget har som mål att åstadkomma en arbetsmiljö där arbetsolyckor inte inträffar.

Arbetssäkerheten övervakas i koncernens samtliga bolag och inbegriper också utomstående personal som arbetar hos dem. Säkerheten övervakas via flera olika delområden, som på EPV är följande:

  • arbetsolyckor
  • allvarliga arbetsolyckor
  • olyckor under arbetsresor
  • farliga situationer
  • säkerhetsobservationer

Utifrån olyckorna på arbetsplatsen beräknas en olycksfrekvens, som beskriver antalet olyckor per miljon utförda arbetstimmar, på EPV inbegripet olyckor under arbetsresor. I statistiken har också tjänsteleverantörer som arbetar för EPV beaktats.

Till olyckor räknar man på EPV alla situationer där någon har behövt första hjälpen eller har känt smärta, till exempel om någon fått ett sår i handen eller fallit omkull under en arbetsresa. Olyckorna räknas på ett mer kritiskt sätt än i branschen i genomsnitt. Vi har satt ribban för ansvarstagande ytterst högt i fråga om arbetssäkerheten. Genom omfattande rapportering av olyckor säkerställer vi också att även de allra minsta olyckorna bokförs och att nödvändiga korrigerande åtgärder vidtas på arbetsplatsen.