Hållbarhet

Utsläppssnål och självförsörjande värme- och elenergi

Samproduktion av el och fjärrvärme ger hög verkningsgrad samtidigt som koldioxidutsläppen hålls under kontroll.

Affärsområdet EPV Värme producerar el och värme i kraftverken i Vasa, Seinäjoki, Torneå och Brahestad. Genom att satsa på inhemska bränslen så som skogsenergi förbättrar vi sysselsättningen och försörjningsberedskapen i områdena. Målet är att ytterligare öka andelen inhemsk bioenergi i kraftvärmeproduktionen.

Våra kraftverk drivs med trädbaserade bränslen, torv och stenkol:

  • Vaskiluodon Voima Oy: stenkol, torv, biobränsle
  • Seinäjoen Voima Oy: biobränsle
  • Tornion Voima Oy: torv, biobränsle, kolmonoxid, naturgas
  • Raahen Voima Oy: processgaser från stålverket, naturgas

Värmeenergigrottan ger flexibilitet i framtidens energiproduktion

År 2020 togs Finlands största värmeenergilager i bruk i Vasklot i Vasa. Lagret ger mångsidighet i den lokala värmeproduktionen nu och i framtiden. Lagret fylls på från kraftverket och från energilagret tas värme till det lokala fjärrvärmenätet. Värmenergilagret fungerar som optimeringsverktyg som en del av EPV:s energiproduktionsportfölj. Det minskar EPV Energis användning av stenkol med i medeltal 30 procent och ger flexibilitet i framtidens energiproduktionslösningar.

  • Grottorna i värmeenergilagret har en total volym på 210 000 m3
  • Lagrets laddnings- och urladdningseffekt är 100 MW

I praktiken kan värmeenergilagret i framtiden utnyttjas oavsett produktionsform. Den flexibilitet värmelagret ger är en central faktor i energiproduktionssystemet, också när de nuvarande kraftverken har nått slutet av sin livscykel. Den platsbyggda tekniken är lätt att förnya och anpassa till nya användningsändamål. Lagret kommer till exempel att kopplas till det eventuella framtida vätgasprojektet, och grottan kan också värmas med exempelvis vind- eller solkraft genom att utnyttja elpanneteknik.

En ny elpanna togs i drift i Vasklot i Vasa

Den nya elpannan stöder på ett utmärkt sätt EPV Energis strategi Den nya elens revolution och löftet om utsläppsfri och flexibel energiproduktion och -förbrukning. Elpannan är en viktig komponent i framtidens rena värmeproduktionssystem och en väsentlig del av EPV:s reglerbara kapacitet. Läs mer om ny elpanna här

Sektorsintegration när den är som bäst

EPV:s mål är att med hjälp av ny el sammankoppla olika industrigrenars energibehov med varandra, genom att till exempel inom värmeproduktionen ta fram lösningar som baserar sig på ny el. Elpannan är också en komponent i framtidens rena värmeproduktionssystem.

Energi från lokala biobränslen

Vi investerar i avancerad teknik och har utvecklat en kostnadseffektiv kedja från skog till kraftverk. De inhemska bränslen som används i Seinäjoki och Vasa anskaffas från landskapen Österbotten och Södra Österbotten, inom en radie på cirka 100 kilometer från kraftverken. För att leveransvolymerna ska vara tillräckligt stora och transportsträckorna så korta som möjligt anlitar vi flera olika bränsleleverantörer.

Kraftverken med i programmet Energieffektivitetsavtal

Alla CHP-kraftverk där EPV Energi äger minst 50 procent har redan i flera år varit med i det riksomfattande programmet Energieffektivitetsavtal. Dessa kraftverk är Vaskiluodon Voima Oy, Seinäjoen Voima Oy och Tornion Voima Oy. Programmet styr oss att aktivt hitta sätt att förbättra energieffektiviteten i vår verksamhet. Genom dessa åtgärder förbättrar vi kraftverkens verkningsgrad, vilket märks i form av minskade utsläpp samt kostnadsbesparingar.