Hållbarhet

Vattenkraft är en viktig källa till förnybar el

Vattenkraft är utsläppsfri förnybar energi, som produceras effektivt och pålitligt.

EPV anskaffar vattenkraftsel till självkostnadspris i Finland och Sverige. Vattenkraftsproduktionen är högt automatiserad. Modern teknik gör produktionen effektivare, förlänger kraftverkens livslängd och ger miljö- och energieffektivitetsfördelar. Genom att utveckla kraftverkens funktion minskar man deras miljöpåverkan.

Satsningar på vattendragens välmående

Vårt intressebolag Pohjolan Voima producerar el med vattenkraft i hemlandet. Bolaget vårdar och utvecklar aktivt vattenmiljön, till exempel genom att iståndsätta stränder, plantera ut fisk och transportera den förbi kraftverken samt genom att samarbeta med projekt som syftar till att återställa vandringsfiskarnas naturliga livscykel.

Läs mer på Pohjolan Voimas webbplats.

EPV Energi är också delägare i Voimapiha Oy, som levererar förnybar energi till sina ägare från vattenkraftverk i Sverige. Bolaget äger och förvaltar vattenkraftsandelar i Indalsälven i Sverige. Voimapiha äger andelar i sju stora vattenkraftverk i Indalsälven. Indalsälven är Sveriges tredje största vattenkraftsälv. Den andra ägaren av Voimapihas vattenkraftsandelar är Vattenfall, som också ansvarar för driften av vattenkraftverken.

År 2022 stod vattenkraften för 12 procent av EPV:s elanskaffning.