EPV Energis pumpkraftverksprojekt i Pyhäsalmi

EPV Energi avstår från det planerade pumpkraftverksprojektet i Pyhäsalmi gruva

EPV Energi har beslutat att dra sig ur det planerade pumpkraftverksprojektet i Pyhäsalmi gruva. Beslutet var nödvändigt på grund av de kraftigt ökade investerings- och finansieringskostnaderna. Den ursprungliga beräknade investeringskostnaden nästan fördubblades vid de investeringskostnadskalkyler som gjordes i år på basis av offertförfrågningar. För närvarande stöder inte heller räntemarknaden så här storskaliga investeringar.

Nedläggningen av det här projektet var ett tungt beslut för EPV. Pumpkraftverket som var tänkt att fungera som energilager i den gamla nedlagda gruvan skulle ha varit en unik helhet som elflexibilitets- och ellagringslösning. Under de senaste två och ett halvt åren har EPV bundit mycket tid och pengar i projektutvecklingen. Projektet har beretts i gott samarbete med olika aktörer och EPV vill tacka sina samarbetspartners för deras betydande satsningar på det gemensamma målet. I EPV:s strategi betonas viljan att ligga i framkant i utvecklingen och vara starkt med i omvälvningen av energibranschen. När man vill vara föregångare stöter man ibland på motgångar, och då gäller det att erkänna faktum och söka andra lösningar för att gå vidare.

Tyvärr kunde projektet inte heller läggas på is i väntan på ett förändrat marknadsläge. Gruvan är en unik verksamhetsmiljö, och att bevara den omfattande infrastrukturen i ett skick som medger industriella investeringar skulle kräva stora ekonomiska satsningar innan investeringsbeslutet säkerställs.

Behovet av regler-, flexibilitets- och lagringslösningar för elenergi försvinner ingenstans, eftersom en allt större del av elen produceras med förnybar vind- och solkraft. Genom olika energilagringslösningar stöder man elsystemet och skapar flexibilitet. EPV fortsätter sitt outtröttliga arbete för ren elproduktion och för de flexibilitets- och lagringslösningar som behövs som stöd för denna, och har fortfarande planer på att göra stora investeringar i de här projekten i framtiden. Bolaget vill också upprätthålla förmågan att bevaka utvecklingen av den väsentliga nya tekniken som grund för nya framtida projekt.

EPV:s strategi fokuserar på förnybar el, där produktionen, lagringen och användningen styrs med ny teknik. I framtiden alstras ny el endast av utsläppsfria energikällor så som kärnkraft, vindkraft, vattenkraft och solkraft, vilka står i fokus för hela vår strategi. EPV Energi står för drygt 5 % av Finlands elproduktion. Dessutom producerar bolaget värme för invånare och företag i Vasa, Seinäjoki, Torneå och Brahestad. Av EPV:s elproduktion är redan 88 % utsläppsfri och även inom värmeproduktionen tar bolaget hela tiden stora kliv mot utsläppsfrihet. I slutet av detta år är EPV:s elpannekapacitet redan uppe i över 240 MW medan värmeenergilagringskapaciteten är 11 GWh.

Investering i energilager

Underjordsbrytningen i den över 1 445 m djupa Pyhäsalmi gruva som ligger i Pyhäjärvi ska upphöra under 2022. Gruvans infrastruktur är globalt sett unik och skulle erbjuda goda möjligheter för olika ändamål. En tanke har varit att utnyttja gruvan som energilager och pumpkraftverk. EPV Energi gick med i det här intressanta projektet i början av 2021 och beslutade att titta närmare på den här eventuella lagringslösningen.

EPV:s planerade energilagringsprojekt i Pyhäsalmi gruva tog ett viktigt steg framåt hösten 2021, då Arbets- och näringsministeriet beviljade projektet 26,3 miljoner euro i investeringsstöd.

Om det här energilagringsprojektet förverkligas ger det utmärkt flexibilitet i EPV:s framtida energisystem.

EPV Energi är en stor vindkraftsproducent och i framtiden också solkraftsproducent, och behöver flexibilitet i sin produktionsportfölj som komplement till den väderberoende energiproduktionen. Projektet överensstämmer med vår strategi och är ett potentiellt alternativ som flexibel kapacitetslösning.

Det har redan gjorts en rad utredningar om energilagringsprojektets genomförbarhet, och EPV har i samarbete med sina partners preciserat dem med de färskaste marknadsprognoserna för förnybar energi samt med bakgrundsinformation om byggande i berg.

Vår strategi fokuserar på förnybar el, där produktionen, lagringen och användningen styrs med ny teknik. I framtiden produceras ny el endast med de utsläppsfria energikällorna sol, vind, vatten och kärnkraft, vilka hela vår strategi är uppbyggd kring.

Pumpkraftverksprojektet i Pyhäsalmi i siffror:

Effekt: ±75 MW (+ produktion, – laddning)
Kapacitet: 530 MWh
Lagrets storlek: 7/9 h (produktion/laddning)
Verkningsgrad (round-trip): 77 %

Vill du veta mer?

Vänligen kontakta

Aki Hakulinen, Power Plant Manager, EPV Energy
aki.hakulinen@epv.fi
Tfn. 010 505 5016