Vastuullisuus

Vähäpäästöistä sekä omavaraista lämpö- ja sähköenergiaa

Sähkön ja kaukolämmön yhteistuotannossa hyötysuhde pidetään korkeana, ja hiilidioksidipäästöt pysyvät aisoissa.

Lämpövoima

EPV Lämpö -liiketoiminta-alueella tuotetaan sähköä ja lämpöä Vaasan, Seinäjoen, Tornion ja Raahen voimalaitoksissa. Panostamalla kotimaisiin polttoaineisiin, kuten metsäenergiaan, parannamme alueiden työllisyyttä ja huoltovarmuutta. Tavoitteena on yhä kasvattaa kotimaisen bioenergian osuutta yhteistuotannossa.

Voimalaitoksemme käyttävät polttoaineinaan puupohjaista polttoainetta, turvetta ja kivihiiltä:

Vaskiluodon Voima Oykivihiili, turve, biopolttoaine
Seinäjoen Voima Oybiopolttoaine
Tornion Voima Oyturve, biopolttoaine, häkäkaasu, maakaasu
Raahen Voima Oyterästehtaan prosessikaasut, maakaasu

Panostamme päästöjen vähentämiseen ja syntyvän tuhkan hyödyntämiseen

Lämmöntuotannossa panostetaan jatkuvasti päästöjen vähentämiseen ja polttoprosessissa syntyvän tuhkan hyödyntämiseen. Energiantuotannosta syntyvät sivutuotteet hyödynnetään 100-prosenttisesti. Tuhkaa hyödynnetään monipuolisesti esimerkiksi maarakennuskohteissa ja sementin sidosaineena.

Energiaa paikallisista biopolttoaineista

Investoimme edistykselliseen tekniikkaan ja olemme kehittäneet kustannustehokkaan ketjun metsästä voimalaitokselle. Esimerkiksi vuonna 2013 Vaskiluodon voimalaitoksen yhteyteen nousi maailman ensimmäinen suuren kokoluokan biopolttoaineiden kaasutuslaitos.

Seinäjoen ja Vaasan käyttämät kotimaiset polttoaineet hankitaan Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan maakunnista, noin 100 kilometrin säteeltä voimalaitoksista. Jotta toimitusmäärät ovat tarpeeksi suuria ja kuljetusmatkat mahdollisimman lyhyitä, käytämme useita eri polttoainetoimittajia.

Hakkuita tehdään osana hyvää metsänhoitoa

Hakkuiden avulla ylläpidetään metsän terveyttä ja elinvoimaa. Hakkuissa puusto korjataan pois joko kokonaan, jolloin syntyy tilaa uudelle puusukupolvelle, tai harventaen ja yksittäisiä puita poimien, jolloin jäljelle jäävä puusto saa lisää tilaa kasvaa ja järeytyä.

Energiapuuksi kerätään metsistä pääosin vain puunjalostukseen kelpaamattomat rungon osat. Nuorissa metsissä korjataan rungot oksista karsittuina tai kokonaisina. Varttuneemmissa metsissä energiapuuksi korjataan latvat ja oksat sekä huonolaatuiset rungot ja runkojen osat.

Turvetuotanto on tärkeä osa Suomen energiahuollon omavaraisuutta ja huoltovarmuutta

Suomen kaikesta turvemaasta noin 0,6 prosenttia on turvetuotannossa, mikä kattaa 6 prosenttia koko maan energiankulutuksesta. EPV valmistelee ja operoi turvetuotantoalueita Etelä-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla. EPV hankkii ja luvittaa omia turvealueita. Turpeen tuotantoalueilla minimoidaan kiinteiden aineiden huuhtoutuminen vesistöihin. Vedet myös puhdistetaan paikallisesti ja tehokkaasti sarka- ja kokoojaojissa, laskeutusaltaissa ja pintavalutuskentillä.

Kokonaan luonnontilaisille suoalueille ei koskaan suunnitella ja perusteta turvetuotantoaluetta. Tutkittava alue on tyypillisesti metsäojitettu alue. Lupaprosessien edetessä kartoitetaan aina tarvittavat luontoarvot. Ympäristöluvan mukana noudatetaan tarkkoja määräyksiä liittyen alueen vesiensuojelurakenteisiin, tarkkailuihin ja ympäristöihin.

Turvetuotanto kestää noin 25 vuotta, ja tuotannon päätyttyä alue siirtyy useimmiten maa- ja metsätalouteen tai kosteikoksi.

Seinäjoen Voimalle ympäristösertifikaatti ja energiatehokkuusjärjestelmäsertifikaatti

Seinäjoen Voimalle myönnettiin ISO 14001 -standardiin perustuva ympäristöhallintajärjestelmäsertifikaatti joulukuussa 2018. Samalla voimalaitoksen toiminnalle myönnettiin Energiatehokkuusjärjestelmä (ETJ+) -sertifikaatti. Auditoinnissa saatiin positiivinen erityismaininta muun muassa johdon sitoutumisesta ympäristöjohtamisjärjestelmään sekä energiatehokkuuden parantamisesta.

Tornion Voima ja Seinäjoen Voima mukana
Energiatehokkuussopimukset-ohjelmassa

Tornion Voima ja Seinäjoen Voima ovat olleet mukana valtakunnallisessa Energiatehokkuussopimukset-ohjelmassa jo vuosia. Sopimusten tavoite on tehostaa energiankäyttöä teollisuudessa, energia- ja palvelualalla, kiinteistöalalla, kunta-alalla sekä öljylämmityskiinteistöissä. Energiatehokkuussopimukset ovat tärkeä osa Suomen energia- ja ilmastostrategiaa ja ensisijainen keino edistää energian tehokasta käyttöä Suomessa. Vastuullinen ja tehokas energiankäyttö vähentää ilmastonmuutosta aiheuttavia hiilidioksidipäästöjä.

Energiatehokkuussopimukset-ohjelma ohjaa meitä aktiivisesti hakemaan toiminnassamme kohteita energiatehokkuuden parantamiseksi. Näillä toimenpiteillä me parannamme voimalaitosten hyötysuhdetta, mikä näkyy pienempinä päästöinä ja kustannussäästöinä. Investointi lämpöpumpputeknologiaan on jälleen yksi erinomainen lisä sopimusohjelmaamme.

Lue aiheesta lisää: Tornion Voima parantaa energiatehokkuuttaan investoimalla lämpöpumpputeknologiaan.