Vastuullisuus

Avointa viestintää maanomistajien kanssa

Yhteistyö maanomistajien kanssa kestää koko tuulivoimapuiston elinkaaren ajan, jopa yli 50 vuotta.

Maanomistajat

Teemme yhteistyötä maanomistajien kanssa koko tuulivoimapuiston elinkaaren ajan, joka voi kestää jopa yli 50 vuotta. Kaikkiaan EPV:n tuulipuistoilla on noin 300 eri maanomistajaa. Tämän suuren ja tärkeän sidosryhmän huomioiminen on luonnollisesti koko EPV:n organisaatiolle tärkeää. EPV tekee yhteistyötä maanomistajien kanssa esimerkiksi tuulipuistojen rakentamisen ja turvetuotannon yhteydessä.

Yhteistyötä maanomistajien kanssa
puukaupassa ja turvetuotantoalueilla

Myös biopolttoainehankinnassa olemme tiiviisti yhteistyössä maanomistajien kanssa. Vuokraamme heiltä turvetuotantoalueita ja käymme puukauppaa. Myös puunkorjuu suunnitellaan ja sovitaan aina yhdessä maanomistajan kanssa. Korjuun jälkeen käydään aina yhteinen keskustelu korjuun sujuvuudesta ja muista yksityiskohdista.

Vuokramailla sijaitsevien turvetuotantoalueiden osalta olemme maanomistajien kanssa tekemisissä vuosittain aina tarpeen mukaan. Yhteistyö on pitkäkestoista, sillä turvetuotanto kestää tyypillisesti noin 25 vuotta.

Turvetuotannosta vapautuneilla alueilla on mahdollista muun muassa:

  • kasvattaa metsää
  • käyttää aluetta maatalousmaana
  • tuottaa peltoenergiaa tai muita hyötykasveja
  • hyödyntää aluetta virkistyskäyttöön ja ulkoiluun
  • vesittää alue muodostamaan uutta kosteikkoa

Näistä käyttömuodoista on jo mittavasti tutkimustuloksia ja käytännön kokemuksia. Lisäksi monia muitakin mahdollisuuksia on nostettu esille.

Maanomistajat mukana sähköverkon kunnossapidossa ja sähkönsiirron projekteissa

Kun uusien voimalinjojen suunnittelu aloitetaan, ollaan maanomistajiin yhteydessä infokirjeitse. Yleissuunnittelun edetessä sopimusneuvottelu vaiheeseen pyritään jokainen maanomistaja tapaamaan henkilökohtaisesti. Tapaamisessa maanomistajan kanssa kerromme tarkemmin voimajohdon pylväiden sijainnista ja kuinka olemme tähän ratkaisuun päätyneet. Tässä vaiheessa maanomistaja voi mahdollisuuksien mukaan vaikuttaa pylväspaikkoihin. Rakentamisen alkaessa valittu urakoitsija on yhteydessä maanomistajiin kirjeitse. Kirjeessä ilmoitetaan urakan tarkemmat yhteystiedot ja aikataulu.

Osana sähköverkon kunnossapitoa raivaamme voimajohtojen johtoalueet 4-6 vuoden välein. Voimajohtojen reunavyöhykehakkuita tehdään myös tarvittaessa. Piha- ja tonttialueiden raivausten yhteydessä huomioimme erityisesti maanomistajat. Kerromme raivauksista verkkosivullamme ja ilmoitamme niistä tarvittaessa etukäteen asianosaisille.