Vastuullisuus

Vastuullinen työnantaja panostaa henkilöstöönsä

EPV investoi työntekijöidensä hyvinvointiin, työn turvallisuuteen ja työntekijöiden kehitykseen.

Työntekijät

Henkilöstötutkimusten mukaan EPV on innostava työpaikka. Henkilökuntamme koostuu alansa ammattilaisista, ja monipuolista kokemusta energia-alalta löytyy yli neljältä vuosikymmeneltä. Pätevä ja ammattitaitoinen henkilöstömme on yrityksemme tärkein voimavara.

EPV työpaikkana:

  • 115 työntekijää vuonna 2020
  • Naisia 30 %, miehiä 70 %
  • Henkilöstön keski-ikä 45

Haluamme olla turvallinen ja innostava työpaikka

Panostamme henkilöstömme osaamisen kehittämiseen, valmennamme esimiehiä ja kannustamme jokaista huolehtimaan omasta terveydestään. Keräämme säännöllisesti palautetta, jota hyödynnämme toiminnan ja johtamisen kehittämisessä.

Henkilöstöstrategiamme tavoitteena on varmistaa henkilöstön sitoutuneisuus, motivaatio ja jatkuva kehittyminen. Pyrimme takaamaan terveellisen ja turvallisen työympäristön yhdessä tekemisen kulttuuria vaalien.

Suunnitelmallista työtä hyvinvoinnin lisäämiseksi

Työterveyteen ja hyvinvointiin suhtaudutaan EPV Energiassa ennakoivasti. Yhtiö selvittää työympäristön ja työyhteisön tilaa säännöllisesti erilaisin kyselyin ja tutkimuksin sekä kehittää henkilöstöpolitiikkaa ja työilmapiiriä tulosten pohjalta.

Myös säännöllisin väliajoin pidettävissä kehityskeskusteluissa esimies ja työntekijä keskustelevat työhyvinvointiin ja työssäjaksamiseen liittyvistä asioista. EPV Energia näkee työhyvinvoinnin kokonaisvaltaisena asiana, joka kattaa niin henkisen kuin fyysisen hyvinvoinnin.

Työtyytyväisyyden tasoa seurataan säännöllisesti koko konsernin laajuisella työtyytyväisyyskyselyllä. Työtyytyväisyyskysely toteutetaan vuosittain koko henkilöstölle. Vastausaktiivisuus on ollut kyselyissä erittäin hyvä.

Vuoden 2020 kyselyyn vastasi 87 prosenttia henkilöstöstä. Kyselyn kokonaistulos oli erinomainen (4,20 asteikolla 1-5), kuten se on ollut aiemmissakin EPV-konsernin henkilöstökyselyissä. Kaikista annetuista arvosanoista 82 prosenttia on myönteisiä (4 ja 5) ja 3 prosenttia (1 ja 2) on kriittisiä.

Myös työnteon vire koettiin erittäin vahvana (4,29). Vire mittaa vastaajien tunnetason kokemusta omasta työstään – energiaa, innostusta ja työn merkityksellisyyttä.

Tulokset ovat lisäksi kauttaaltaan korkeampia kuin muissa energia-alan organisaatioissa keskimäärin.

Kehityskohteiksi mainittiin muun muassa palautteen antaminen sekä koronaepidemian korostamana hyvästä työergonomiasta huolehtiminen.

Turvallisesti EPV:llä töissä

Turvallisuus on olennainen osa jokapäiväistä työtä – huolehdimme siitä jatkuvasti. Toimiva turvallisuuskulttuuri edellyttää yhdessä tekemistä: koko henkilökunnan aktiivisuutta ja vastuuta oman toimintansa turvallisuudesta.

Meille on tärkeää, että työntekijämme, palveluntoimittajamme ja yhteistyökumppanimme saavat tehdä töitä turvallisessa työympäristössä. Henkilöstölle ja yhteistyökumppaneille järjestämme turvallisuuskoulutuksia. Lisäksi esimerkiksi kaikkien turvetyömaiden henkilöstö ja kumppanit perehdytetään palo- ja työturvallisuusasioihin ennen tuotantokauden alkua.

Yhtiön tavoitteena on rakentaa työympäristö, jossa työtapaturmia ei pääse tapahtumaan.

Työturvallisuutta seurataan kaikkien konsernin yhtiöiden osalta käsittäen myös kaikki yhtiöiden palveluksessa työskentelevät ulkopuoliset työntekijät. Turvallisuutta seurataan usean eri osa-alueen kautta, jotka EPV:lla ovat

  • työtapaturmat
  • vakavat työtapaturmat
  • työmatkatapaturmat
  • vaaratilanteet
  • turvallisuushavainnot

Työpaikkatapaturmista lasketaan tapaturmataajuutta, joka kuvaa tapaturmien lukumäärää miljoonaa tehtyä työtuntia kohden, EPVssä mukaan lukien työmatkatapaturmat. Tilastoinnissa on huomioitu myös EPV:n palveluksessa toimivat palvelutoimittajat.

EPV:ssä tapaturmiksi lasketaan kaikki sellaiset tilanteet, joissa on jouduttu turvautumaan ensiapuun tai on tuntunut kipua, kuten vaikka haava käteen tai kaatuminen työmatkalla. Tapaturmalaskenta on kriittisempää kuin alalla keskimäärin. Olemme asettaneet vastuullisuuden riman erittäin korkealle työturvallisuuden suhteen. Laajalla tapaturmien raportoinnilla varmistetaan myös, että pienimmätkin tapaturmat kirjataan ja tehdään vaadittavat korjaavat toimenpiteet työpaikalla.

Lue lisää työturvallisuudesta yhtiön Yritysvastuuraportista 2020.