Vaasaan suunnitteilla olevalle sähkön tuotannon ja varastoinnin vetyratkaisulle 14 miljoonan euron tuki

Vaasaan suunnitteilla oleva uusiutuvan vedyn tuotantoon perustuva sähkön varastointi- ja tuotantoratkaisu sai sysäyksen eteenpäin, kun työ- ja elinkeinoministeriö myönsi hankkeelle joulukuussa 2021 reilun 14 miljoonan euron investointituen.

EPV Energian, Vaasan Sähkön ja Wärtsilän tavoitteena on rakentaa Power-to-X-to-Power -järjestelmä, joka mahdollistaa uudenlaisen tavan varastoida uusiutuvaa energiaa. Samalla aukeaa mahdollisuus pilotoida globaaleille vientimarkkinoille soveltuva, vetyä hyödyntävä energiantuotantoratkaisu.

”Tässä kokoluokaltaan ainutlaatuisessa kehityshankkeessa on tarkoitus tuottaa uusiutuvasta energiasta vetyä, joka varastoidaan ja käytetään myöhemmin polttoaineena sähköntuotannossa. Ratkaisu mahdollistaisi esimerkiksi alhaisen sähkön kysynnän aikana uusiutuvan sähkön käyttämisen vedyn tuotantoon ja sähkön kysynnän noustessa vedyn käyttämisen vetymoottorissa sähkön tuotantoon. Tämä tuo kaivattua joustoa sähkömarkkinoille”, kertoo Vaasan Sähkön kehitysjohtaja Hans-Alexander Öst.

Energiantuotanto tapahtuisi Wärtsilän kehittämässä, uusimpia teknologioita hyödyntävässä moottorivoimalaitoksessa.

”Hankkeen uutuusarvo on kokonaisuudessa, jossa yhdistetään uusiutuvan vedyn tuotanto, varastoiminen ja käyttäminen moottorivoimalaitoksessa. Kokonaisuus integroidaan osaksi sähkömarkkinaa ja paikallista kaukolämpöverkkoa. Lisäksi moottorivoimalaitos on suunniteltava ja testattava vedyn käyttöön soveltuvaksi. Hanke edustaa uutta ajattelumallia kokonaisuuksien yhdistämisestä uusiutuvien hiilivapaiden polttoaineiden käytössä, ja se tulee toimimaan globaaleilla markkinoilla mallina uusista mahdollisuuksista”, painottaa Wärtsilä Energyn, teknologiasta ja tuotehallinnasta vastaava johtaja Jukka Lehtonen.

”Suunniteltu kokonaisuus sisältää elektrolyysilaitoksen vedyn tuottamiseksi uusiutuvasta sähköstä ja vedestä, vetyvaraston sekä vetymoottorilaitoksen sähkön tuottamiseksi varastoidulla vedyllä. Prosesseissa sivutuotteena syntyvä lämpö johdetaan alueella sijaitsevaan kaukolämmön kalliovarastoon” kertoo Wärtsilä Energyn uusiutuvista polttoaineista ja ympäristöratkaisuista vastaava johtaja Reetta Kaila.

Tulevaisuuden energiajärjestelmä koostuu monista eri komponenteista. Perinteisten tuotantoinvestointien lisäksi on tehtävä paljon muutakin, jotta energiajärjestelmä pysyy hallinnassa.

”Suuri osa tulevaisuudessa käyttämästämme energiasta on peräisin aurinko- ja tuulivoimalla tuotetusta sähköstä. Koska uutta sähköä tullaan tuottamaan pääosin luonnon ehdoilla, uusi energiajärjestelmä on vaikeammin hallittavissa ja tarvitaan tapoja varastoida päästötön sähkö ja hyödyntää se yhteiskunnan energiantarpeeseen. Sähköllä tuotettu vety on yksi tapa, jolla tähän tarpeeseen pystytään vastaamaan. Tuleva vetylaitos nähdään energiantuotannossa yhtenä tärkeänä osana lämmön- ja sähköntuotannon päästöttömiä ratkaisuja. Tässä tapauksessa vedyn- ja energiantuotannossa syntyvä lämpö on tarkoitus integroida alueen olemassa olevaan kallioluolalämpövarastoon ja samalla maksimoida systeemin kokonaishyötysuhde”, sanoo EPV Energian sähkön erillistuotannosta vastaava johtaja Niko Paaso.

Globaalien ilmastotavoitteiden saavuttamisessa vedyllä uskotaan olevan merkittävä rooli. Uusiutuvalla sähköllä vetyä voidaan tuottaa täysin päästöttömästi.

Investointipäätös on määrä tehdä kevään 2022 aikana ja hankkeen on suunniteltu valmistuvan vuonna 2024. Kehitysvaiheen aikana vedyn osuutta moottorivoimalaitoksen polttoaineena lisätään asteittain. Hankkeen tavoitteena on demonstroida 100 % uusiutuvalla vedyllä ajettavaa moottorivoimalaitosta vuoden 2026 loppuun mennessä, ja tämän jälkeen käyttää laitoksessa 100 % uusiutuvaa vetyä tai muita uusiutuvia polttoaineita.

Lisätietoja:

Niko Paaso
Johtaja, sähkön erillistuotanto, EPV Energia Oy
010 505 5034
niko.paaso(at)epv.fi

Jukka Lehtonen
Johtaja, teknologia ja tuotehallinta
Wärtsilä Energy
010 709 6530
jukka.lehtonen(at)wartsila.com

Hans-Alexander Öst
Kehitysjohtaja, Vaasan Sähkö Oy
06 324 5350
hans-alexander.ost(at)vaasansahko.fi

Kuva: Power-to-X-to-Power -vetyjärjestelmän kuvaluonnos.