YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

Tiheää havumetsää.

Yritysvastuu­raportti 2023

Avaa raportti (PDF)

Vastuullisuus on EPV:n liiketoiminnan perusta, joka näkyy yhtiön toiminnassa, ajattelutavassa ja johtamisessa. Luomme yhdessä henkilöstömme ja kumppaneidemme kanssa puhtaampaa maailmaa.

Lue raportista, mitä saavutimme yritysvastuun saralla vuonna 2023!

Osallistumme Agenda 2030 -toimintaohjelmaan

EPV osallistuu useiden YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden (SDG) edistämiseen. Agenda 2030 -toimintaohjelmassa on esitetty 17 tavoitetta, joista yhdeksän eteen teemme aktiivisesti töitä.

Päätavoitteemme

Edullista ja puhdasta energiaa

Tavoite 7: Varmistaa edullinen, luotettava, kestävä ja uudenaikainen energia kaikille.

Tuotamme kilpailukykyistä ja puhdasta energiaa yhteiskunnalle ja omistajille. Tavoitteenamme on tuottaa 100 % päästötöntä sähköä vuonna 2030. Uusi sähkö on tärkein mahdollistaja matkalla kohti uutta päästötöntä maailmaa. Tämä ajatus korostuu yhtiömme Uuden sähkön vallankumous® -strategiassa.

Strategiamme keskiössä on päästötön energiantuotanto, jota kohti kuljemme vauhdikkaasti. Investoinneillamme kehitetään sähkön tuotantomuotoja, niiden tehokkuutta, sähkön varastointia ja siirtymää pois fossiilisista polttoaineista. Olemme kotimaisilla markkinoilla yksi edelläkävijöistä.

Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja

Tavoite 9: Rakentaa kestävää infrastruktuuria sekä edistää kestävää teollisuutta ja innovaatioita.

EPV rakennuttaa sekä kehittää yhteiskunnalle tärkeitä ja kestäviä energiaratkaisuja. Tuotantomuodot mahdollistavat vastuullisen energiankäytön ja kestävän teollisuuden.

Kannustamme henkilöstöämme sekä yhteistyökumppaneitamme innovoimaan ja ehdottamaan uusia ratkaisuja tulevaisuuden energiamarkkinoille.

Ilmastotekoja

Tavoite 13: Toimia kiireellisesti ilmastonmuutosta ja sen vaikutuksia vastaan.

Keskeisin tavoitteemme on mahdollistaa energia-alan vihreä siirtymä. Päästöttömällä energiantuotannolla ja jatkuvalla innovoinnilla vähennämme toimintamme vaikutuksia ilmastoon.

Tuotamme ympäristöystävällistä sähköä teollisuudelle ja osakkaille samalla varmistaen tulevaisuuden turvallisen ja luotettavan sähköntuotannon.

Muut tavoitteemme

Sukupuolten tasa-arvo

Tavoite 5: Saavuttaa sukupuolten välinen tasa-arvo sekä vahvistaa naisten ja tyttöjen oikeuksia ja mahdollisuuksia.

EPV pyrkii takaamaan kaikille turvallisen, kunnioittavan ja reilun työyhteisön. Tarjoamme työntekijöillemme tasavertaiset mahdollisuudet riippumatta iästä, sukupuolesta, kielestä, uskonnosta, terveydentilasta, kansallisuudesta, taustasta, seksuaalisesta suuntautumisesta tai muista syistä.

Odotamme kaikkien noudatettavan toimintaperiaatteitamme ja toimimaan syrjimättömästi sekä henkilökuntaa että yhteistyökumppaneita kohtaan. Olemme sitoutuneita edistämään monimuotoisuutta kaikessa toiminnassamme.

Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua

Tavoite 8: Edistää kaikkia koskevaa kestävää talouskasvua, täyttä ja tuottavaa työllisyyttä sekä säällisiä työpaikkoja.

Edistämme osaltamme vastuullista liiketoimintaa toimitusketjuissamme sekä taloudellista tuottavuutta innovaatiolla, yhteistyöllä ja luotettavalla tuotannolla. Hyvällä kunnossapidolla ja uudistuksilla ylläpidämme resurssitehokkuutta sekä edistämme kiertotaloutta.

Vastuullisena työnantajana pyrimme tarjoamaan henkilökunnallemme säällistä työtä sekä mahdollisuuksia kehittyä jatkuvan työllisyyden takaamiseksi. Takaamme myös turvallisen työympäristön kaikille työntekijöillemme. Ryhdymme toimiin pakkotyön, modernin orjuuden ja ihmiskaupan poistamiseksi ja vaadimme samaa yhteistyökumppaneiltamme.

Vastuullista kuluttamista

Tavoite 12: Varmistaa kulutus- ja tuotantotapojen kestävyys.

Tuotannossa panostamme kestävään toimintaan esimerkiksi vähentämällä jätteiden määrää, kierrättämällä ja käsittelemällä jätteet turvallisesti. Pyrimme varmistamaan kemikaalien turvallisen käsittelyn läpi koko elinkaaren ja estämään niiden pääsyn luontoon.

Edistämme toiminnassamme vastuullisia hankintakäytäntöjä. Kannustamme yhteistyökumppaneitamme omaksumaan toimintaperiaatteidemme mukaisen vastuullisen toiminnan ja kestävän kulutuksen.

Maanpäällinen elämä

Tavoite 15: Suojella maaekosysteemejä, palauttaa niitä ennalleen ja edistää niiden kestävää käyttöä; edistää metsien kestävää käyttöä; taistella aavikoitumista vastaan; pysäyttää maaperän köyhtyminen ja luonnon monimuotoisuuden häviäminen.

Haluamme toimintamme olevan mahdollisimman ympäristöystävällistä – vaikutukset luonnon monimuotoisuudelle, maisemalle ja maankäytölle pyritään minimoimaan. Arvioimme toimintamme ympäristövaikutuksia huolellisesti ja lain mukaisesti.

EPV:llä me pyrimme ennallistamaan maa-alueita, joissa meillä ei ole aktiivista toimintaa, jotta voimme tukea luonnon monimuotoisuutta. Ympäristötyössämme otamme huomioon uhanalaiset lajit ja niiden alueiden suojelemisen. Biodiversiteettiohjelman kautta varmistetaan jatkuva työ luonnon monimuotoisuuden vahvistamiseksi. Pyrimme myös vähentämään vieraslajien vaikutuksia maa- ja vesiekosysteemeihin sekä pitämään lajien määrä kurissa.

Rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto

Tavoite 16: Edistää rauhanomaisia yhteiskuntia ja taata kaikille pääsy oikeuspalveluiden pariin; rakentaa tehokkaita ja vastuullisia instituutioita kaikilla tasoilla.

Torjumme harmaata taloutta ja toimintaperiaatteen mukaan toiminnassamme kieltäydytään rahanpesusta sekä korruptiosta. EPV hyödyntää menetelmiä, joilla torjutaan mahdollista toimintaperiaatteen vastaista käyttäytymistä.

Edistämme jatkuvasti vastuullisia toimintatapoja ja odotamme sekä henkilökunnan että yhteistyökumppanien toimivan toimintaperiaatteen mukaisesti.

Yhteistyö ja kumppanuus

Tavoite 17: Tukea vahvemmin kestävän kehityksen toimeenpanoa ja globaalia kumppanuutta.

Monimuotoisen tuotantopalettimme mahdollistaa laaja verkosto ja sidosryhmäyhteistyö. Vuorovaikutus eri sidosryhmien kanssa on kulmakivi liiketoiminnassamme ja sen tärkeys korostuu toiminnan laajetessa ja innovaatioita toteutettaessa.

Hyvä vuorovaikutus muun maussa maanomistajien, toimittajien ja viranomaisen kanssa on meille hyvin tärkeää. Yhdessä kumppanien kanssa voimme jakaa tietoa kestävän kehityksen tärkeydestä ja sen tuloksista. Kannustamme verkostoamme edistämään kestävän kehityksen kannalta tärkeää teknologiaa sekä hyviä kumppanuuksia julkisen ja yksityisen sektorin välille.

Vastuullisuusuutiset