EPV:n toimintaperiaatteet

Yritysvastuu­raportti 2023

Avaa raportti (PDF)

Vastuullisuus on EPV:n liiketoiminnan perusta, joka näkyy yhtiön toiminnassa, ajattelutavassa ja johtamisessa. Luomme yhdessä henkilöstömme ja kumppaneidemme kanssa puhtaampaa maailmaa.

Lue raportista, mitä saavutimme yritysvastuun saralla vuonna 2023!

Ohjenuorat vastuulliselle toiminnalle

EPV:n toimintaa ohjaavat yhtiön hallituksen hyväksymät toimintaperiaatteet, joissa määritellään konsernin vastuullisen liiketoiminnan periaatteet. Ne toimivat ohjenuorana operatiiviselle toiminnalle, jotta sille asetetut strategiset tavoitteet ja päämäärä tullaan saavuttamaan toiminta-ajatuksen määrittämällä tavalla.

Päätehtävämme on kyetä vastuulliseen energiantuotantoon ja säilyttää omakustannushinta kilpailukykyisenä.

Keitä toimintaperiaatteet koskevat?

 • Kaikkia työntekijöitä sekä yhtiön johtoa (myös konserniyhtiöt)
 • Tavarantoimittajia
 • Yhteistyö- ja sopimuskumppaneita

Yleisesti

 • Noudatamme aina lainsäädäntöä ja kansainvälisiä sopimuksia
 • Kilpailutamme palvelut eettisesti, markkinaehtoisesti
  ja läpinäkyvästi
 • Sitoudumme torjumaan harmaata taloutta, kieltäydymme rahanpesusta ja korruptiosta

Inves­toinnit ja tulevai­suus

 • Voima­laitoksiin ja tuuli­puistoihin sitoutuu suuri määrä pääomaa vuosi­kymmeniksi – siksi investoimme huolellisesti ennakoiden
 • Pyrimme rahoittamaan investoinnit siten, että toiminta­varmuus ja oma­varaisuus­aste säilyvät hyvinä
 • Riskien­hallinta vähentää ikäviä yllätyksiä ja lisää taloudellista vakautta

Energiaa omakustannushintaan

 • Toimitamme sähkön ja lämmön osakkaille omakustannushintaan
 • Edistämme kilpailua markkinoilla tuottamalla palveluita riippumattomasti
 • Toiminnan tehokkuushyödyt siirretään suoraan omistajille

Työntekijät

 • Kohtelemme kaikkia oikeudenmukaisesti ja yhdenvertaisesti
 • Työyhteisö on avoin ja inklusiivinen
 • Emme hyväksy vahingollista tai uhkaavaa  käytöstä, kaltoinkohtelua, häirintää tai kiusaamista
 • Sukupuolinen häirintä on ehdottomasti kielletty
 • Työntekijöitä kannustetaan
  • henkilökohtaiseen ja ammatilliseen kasvuun
  • huolehtimaan hyvinvoinnistaan

Turvalli­suus

 • Tarjoamme tur­valli­sen ja ter­veelli­sen työ­ympäristön
 • Ehkäi­semme onnetto­muuk­sia ja louk­kaan­tumisia
 • Tarjoamme ohjeis­tusta ja suoja­varusteet
 • Tavoitteena nolla tapa­turmaa

Työolot yleisesti

 • Emme hyväksy lapsi- tai pakkotyövoimaa
 • Emme hyväksy sellaisia työoloja, jotka ovat ristiriidassa kansainvälisten sopimusten tai käytännön kanssa
 • Edellytämme, että toimittajat noudattavat samoja periaatteita

Luonnon­varat ja ympä­ris­tö

 • Olemme sitoutu­neet noudatta­maan kestävän kehityksen peri­aatteita
 • Seuraamme pää­määrien toteutumista auditoin­neilla
 • Tiedos­tamme liike­toimintamme ympäristö­vaiku­tukset ja pyrimme ennalta­ehkäise­mään  haitta­vaikutuksia
  • vähentämällä päästöjä
  • ottamalla huomioon ympäristö-vaikutukset päivittäisessä työssä
  • varautumalla ympäristöriskeihin ennalta
  • edistämällä luonnon monimuotoisuutta
  • kartoittamalla riskejä ja mahdollisuuksia
  • sitouttamalla myös yhteistyökumppanimme yllä oleviin asioihin

Korruptio ja eturistiriidat

 • Työntekijöiden, johdon ja yhteistyökumppaneiden tulee välttää eturistiriitatilanteisiin joutumista
 • Ei saa ottaa vastaan yrityslahjoja, lahjuksia tai muuta taloudellista hyötyä
 • Normaaliin liiketoimintaan liittyvät lahjat ja vieraanvaraisuus ovat sallittuja
 • Laittomat maksut viranomaisille eivät ole sallittu
 • Ei saa henkilökohtaisesti käyttää hyväkseen sisäistä tietoa, asemaa tai yhtiön omaisuutta
 • Henkilötietoja käsittelemme vain hyväksyttävästä syystä

Toimintaperiaatteiden noudattaminen

 • Jos olet epävarma miten pitäisi toimia – ota yhteyttä esimieheen
 • Rikkomukset ja epäilyt on ilmoitettava esimiehelle,
  johdolle tai nimettömään ilmoituskanavaan
 • Pidämme huolen siitä, että ilmoittajalle ei tule kielteisiä seuraamuksia

Vastuullisuusuutiset