Vastuullisuuden olennaisuusanalyysi

Ohraa läheltä kuvattuna.

Yritysvastuu­raportti 2023

Avaa raportti (PDF)

Vastuullisuus on EPV:n liiketoiminnan perusta, joka näkyy yhtiön toiminnassa, ajattelutavassa ja johtamisessa. Luomme yhdessä henkilöstömme ja kumppaneidemme kanssa puhtaampaa maailmaa.

Lue raportista, mitä saavutimme yritysvastuun saralla vuonna 2023!

Vastuullisuuden tärkeät teemat

Vuonna 2022 EPV aloitti vastuullisuusraportoinnin kehitysprojektin, ja sen myötä haluttiin päivittää myös yhtiön olennaisuusmatriisi (ks. kuva alla). Haastattelimme eri avainsidosryhmiemme edustajia ja asiantuntijoitamme sisäisesti. Tämän lisäksi teimme kattavan olennaisuusanalyysin, jossa arvioitiin toimintaympäristöä, vastuullisuusviitekehyksiä, toimialan trendejä sekä sääntelyä.

Analyysin ja sidos­ryhmä­haastatteluiden pohjalta arvioitiin koottujen vastuullisuus­aiheiden vaikutuksia sidosryhmiin, ympäristöön ja ihmisiin. Arvio on tehty perustuen vaikutuksen voimakkuuteen, laajuuteen ja korjattavuuteen. Eli siihen, kuinka merkittävä vaikutus on tai kuinka suurta aluetta taikka ihmismäärää haitta koskettaa sekä siihen, kuinka helppoa, aikaa tai muita resursseja vievää haitan korjaaminen on.

Vaikutukset on arvioitu kolmessa eri arvoketjun vaiheessa: toimitus­ketjussa, EPV:n omassa toiminnassa sekä asiakkaiden tai kumppanien päädyssä.

Mitä analyysissä ilmeni?

Olennaisuusarviota tehdessä nousi esiin, mikä on vastuullisuudessa EPV:n kaltaiselle yritykselle tärkeää. Näitä olivat useat perinteiset ja ennakoidut tekijät:

  • Ilmastonmuutoksen hillintä ja päästöjen vähentäminen
  • Työturvallisuus ja työhyvinvointi
  • Ympäristönsuojelu
  • Energian hinta

Erittäin tärkeäksi teemaksi nousi myös taloudellinen vastuu. Toiminnan kannattavuuden nähtiin olevan itsestään selvästi tärkeää, mutta sen ohella taloudellinen vastuu liitettiin etenkin nykyhetkessä vahvasti yhteiskuntavastuuseen. Teemoiksi nousi:

  • Yrityksen kyky tuottaa kohtuuhintaista energiaa
  • Energian saatavuuden turvaaminen
  • Työpaikkojen tarjoaminen
  • Viime kädessä jopa koko yhteiskunnan toimintakyvyn ylläpitoon vaikuttaminen
Paina kuvasta suurentaaksesi sitä.

Vastuullisuusuutiset