Hyvinvointi ja turvallisuus

Yritysvastuu­raportti 2023

Avaa raportti (PDF)

Vastuullisuus on EPV:n liiketoiminnan perusta, joka näkyy yhtiön toiminnassa, ajattelutavassa ja johtamisessa. Luomme yhdessä henkilöstömme ja kumppaneidemme kanssa puhtaampaa maailmaa.

Lue raportista, mitä saavutimme yritysvastuun saralla vuonna 2023!

Tavoitteena nolla tapaturmaa

Tarjoamme työntekijöillemme turvallisen ja terveellisen työympäristön. Panostamme aktiivisesti myös kyberturvallisuuteen.

Yhdenvertainen työyhteisö

EPV:n tavoitteena on hyvällä johtamisella luoda innostunut EPV-tiimi, jossa jokainen työntekijä voi oppia uutta, kehittyä ja olla ylpeä.

Kohtelemme kaikkia työntekijöitämme oikeudenmukaisesti ja yhdenvertaisesti. Tavoitteenamme on avoin ja inklusiivinen työympäristö. Emme hyväksy EPV:n henkilöstöön, ulkopuolisiin henkilöihin tai EPV:hen liittyviin henkilöihin kohdistuvaa vahingollista käytöstä, kaltoinkohtelua, häirintää, kiusaamista tai uhkaavaa käytöstä. Kaikenlainen sukupuolinen häirintä on ehdottomasti kielletty.

Työntekijöille maksetaan oikeudenmukainen korvaus heidän työstään. Heitä myös kannustetaan sekä henkilökohtaiseen että ammatilliseen kehittymiseen ja kasvuun.

Huolehdimme työturvallisuudesta

Haluamme huolehtia henkilöstömme työ­turvallisuus­asioista esimerkillisellä tavalla. Yhtiön tavoitteena on rakentaa omalle henkilöstölle sekä urakoitsijoille terveellinen ja turvallinen työympäristö, jossa tapaturmia ei pääse tapahtumaan.

Arvioimme työterveyteen ja -turvallisuuteen liittyvät riskit sekä ehkäisemme onnettomuuksia ja loukkaantumisia. EPV tarjoaa riittävän työterveyden ja -turvallisuuden ohjeistuksen ja koulutuksen sekä henkilökohtaiset suojavarusteet.

Sitoudumme turvallisen työympäristön kehittämiseen koko työyhteisön voimin.

Voimalaitoksissa, tuulivoima- ja turvetuotantoalueilla, sekä sähkönsiirtoprojekteissa työskenneltäessä ja huoltoseisokkien aikana ennakointi sekä yhteistyön merkitys korostuvat. Turvallinen työympäristö ei synny sattumalta, vaan vaatii jatkuvaa ylläpitoa ja kaikille yhteisten pelisääntöjen muistissa pitämistä. Parhaaseen lopputulokseen päästään, kun toimintatapoja seurataan ja parannetaan yhdessä porukalla.

Seuraamme työturvallisuutta esimerkiksi voimalaitoksillamme siten, että alueilla työskenteleviltä edellytetään työturvallisuuskoulutuksen suorittamista. Työturvallisuuden raportointiin ja työturvallisuushavaintojen tekemiseen on käytössä sovelluksia, joiden avulla ilmoituksia voi tehdä myös kännykällä.

Edistämme työturvallisuutta myös palvelu- ja tavarantoimittajiemme kanssa.

Työpaikkatapaturmista lasketaan tapaturmataajuutta, joka kuvaa tapaturmien lukumäärää miljoonaa tehtyä työtuntia kohden. EPV:ssä seurataan myös työmatkatapaturmien ja EPV:n palveluksessa toimivien palvelutoimittajien tapaturmamääriä.

Työturvallisuutta edistetään myös yhteistyössä palvelu- ja tavarantoimittajiemme kanssa. Emme hyväksy lapsi- tai pakkotyövoimaa missään muodossa ja edellytämme, että toimittajat noudattavat tätä periaatetta. EPV ei myöskään hyväksy sellaista kohtelua tai työoloja, jotka ovat ristiriidassa kansainvälisten sopimusten tai hyväksytyn kansainvälisen käytännön kanssa.

Kyberturvallisuus

Energia on strateginen tekijä yhteiskunnassa. Sen merkittävä rooli tekee siitä houkuttelevan iskukohteen erityyppisille toimijoille. Energiamurroksessa digitalisaatio lisääntyy ja järjestelmät sekä laitteet integroituvat yhä suuremmiksi reaaliajassa toimiviksi kokonaisuuksiksi. Niiltä edellytetään vahvaa toimintavarmuutta. Myös pienkuluttajien rooli osana tätä kokonaisuutta lisääntyy kuluvalla vuosikymmenellä, ja sähkönkäyttö integroituu osaksi sähköjärjestelmän hallintaa.

Kyberturvallisuus liittyy tiiviisti EPV:n kaikkeen toimintaan ja sen kehittämiseen. Se pitää huomioida jo suunnitteluvaiheessa ja sitä tulee ylläpitää sekä kehittää operointivaiheessa. Kyseessä on välttämätön ja kriittinen toiminta-alue, johon olemme kiinnittäneet kuluneenakin toimintavuonna erityistä huomiota.

Vastuullisuusuutiset