Företagsansvarets väsentlighetsanalys

Ohraa läheltä kuvattuna.

Hållbarhets­rapport 2023

Öppna rapporten (PDF på engelska)

Hållbarhet är grunden för EPV:s verksamhet. Detta är tydligt i våra aktiviteter, vårt sätt att tänka och vår ledning. Tillsammans med vår personal och våra partners skapar vi en renare värld.

Läs vår hållbarhetsrapport för att se vad vi uppnådde 2023!

 Företagsansvarets viktiga teman

EPV började år 2022 ett utvecklingsprojekt för företagsansvarsrapporteringen och samtidigt ville man uppdatera företagets väsentlighetsanalys (se bild). Vi gjorde en omfattande väsentlighetsanalys, var vi analyserade vår verksamhetsmiljö, hållbarhetsreferenser, trender inom branschen och reglering. Dessutom intervjuade nyckelintressenter och våra interna experter.

På basen av väsentlighetsanalysen och intressentintervjuerna kunde vi utvärdera vilka företagsansvars ämnen som påverkar våra intressenter, miljön och människor. Utvärderingen baserar

Bedömningen baseras på effektens intensitet, omfattning och reparerbarhet. Det vill säga hur stor inverkan skulle vara, hur stort område eller hur många människor det kommer att påverka, och hur lätt, resurs- eller tidskrävande det skulle vara att reparera en olägenhet.

Påverkningarna har bedömts inom tre olika steg i värdekedjan: leveranskedjan, EPV:s egen verksamhet och från andra intressenters håll.

Vad framkom i analysen?

I väsentlighetsanalys framkom det vad som anses viktigt inom företagsansvaret för ett företag som EPV. Bland dessa fanns ett antal traditionella och förväntade faktorer:

  • Begränsning av klimatförändringen och minskning av utsläppen
  • Arbetssäkerhet och välmående
  • Miljöskydd
  • Elpriset

Det ekonomiska ansvaret lyftes upp som ett speciellt viktigt tema. Verksamhetens lönsamhet är självfallet viktig, men vid sidan av detta kopplades det ekonomiska ansvaret i dag starkt samman med samhällsansvaret. Dessa teman lyftes fram:

  • Företagets möjligheter att producera energi till resonligt pris
  • Tillgången till elen är försäkrad
  • Erbjudan av arbetsplatser
  • I sista hand till och med upprätthållandet av hela samhällets funktionsförmåga
Tryck på bilden för att få den förstorad (finska)

Aktuellt om hållbarheten