EPV Energis rapporteringskanal

Hållbarhets­rapport 2023

Öppna rapporten (PDF på engelska)

Hållbarhet är grunden för EPV:s verksamhet. Detta är tydligt i våra aktiviteter, vårt sätt att tänka och vår ledning. Tillsammans med vår personal och våra partners skapar vi en renare värld.

Läs vår hållbarhetsrapport för att se vad vi uppnådde 2023!

En av grunderna för EPV Energi-koncernens affärsverksamhet är ansvarstagande, som kommer till synes i bolagets verksamhet, tänkesätt och ledarskap. Vi vill agera öppet och ansvarsfullt och följa etiska principer. Vi övervakar hur de etiska principerna uppfylls i vår dagliga verksamhet.

Vi använder oss av en Whistleblowing-rapporteringskanal. Via rapporteringskanalen erbjuder vi koncernens medarbetare, leverantörer, kunder och övriga intressentgrupper möjlighet att rapportera eventuella oegentligheter.

Om du misstänker eller upptäcker oegentligheter och/eller agerande i vår verksamhet som inte är förenliga med våra ansvarstagande och etiska verksamhetssätt, kan du rapportera dem via rapporteringskanalen.

Rapporteringskanalen är uteslutande avsedd för rapportering av misstänkta oegentligheter. När det gäller andra meningsskiljaktigheter och problemsituationer uppmanar vi dig att i första hand ta kontakt med den person som är ansvarig för saken i koncernen. Om detta av någon orsak inte är möjligt kan en chef, personaltjänsterna eller medlemmarna i ledningsgruppen fungera som kontaktperson i saken.

Vi tar alla misstankar om oegentligheter på allvar och uppmuntrar att informera oss om sådana alltid när det finns grundad anledning. Alla rapporter behandlas konfidentiellt och opartiskt i EPV Energis Whistleblowing-team.

Hurdana oegentligheter kan jag till exempel rapportera via kanalen?

  • Intressekonflikter och mutor
  • Brott mot mänskliga rättigheter
  • Brott mot konkurrenslagstiftningen
  • Oegentligheter i samband med offentliga upphandlingar
  • Korruption
  • Bedrägeri
  • Ekonomiska oegentligheter
  • Miljöbrott

Du kan rapportera i ditt eget namn eller helt anonymt. Du behöver inte ha bevis som stöd för dina misstankar, men rapporten ska göras i god tro och med ärligt uppsåt. Att medvetet rapportera falsk information är förbjudet och kan leda till rättsliga åtgärder.

Den rapporterande personen får lagstadgat skydd mot så kallade repressalier. Med andra ord medför rapporteringen inga negativa påföljder för rapportören.

Whistleblowing-tjänsten tillhandahålls och administreras av en utomstående aktör. Plattformen är krypterad och lösenordsskyddad. Metadata sparas inte och IP-adresser kan inte spåras. Därmed är det omöjligt att identifiera en anonym rapportör. En person som gjort en anonym rapport får ett unikt ärendenummer och ett lösenord. Efter det kan personen logga in i tjänsten, läsa whistleblowing-teamets svar och skicka meddelanden till teamet.

Behandlingen av personuppgifter i samband med förfarandet Anonym rapporteringskanal grundar sig på EPV Energis berättigade intresse, en lagstadgad skyldighet och/eller på att fastställa, göra gällande eller försvara ett rättsligt anspråk. Läs mer om insamlingen och behandlingen av uppgifter i EPV Energis dataskyddsbeskrivning.

Om vi i situationer enligt lagen om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av EU-rätten och den nationella lagstiftningen (1171/2022) begränsar en persons rätt att få tillgång till uppgifter om honom eller henne för att säkerställa utredningen av en rapport eller för att skydda den rapporterande personens identitet, underrättar vi personen om orsaken till begränsningen och på personens begäran kan uppgifterna lämnas till dataombudsmannen.

Rapporter kan göras på finska, svenska eller engelska. Rapporter gjorda på andra språk kan tyvärr inte behandlas.

Rapporteringskanal

När du skickar din rapport får du ett användarnamn och ett lösenord på skärmen. Spara dem på ett säkert ställe. Du förblir anonym under hela samtalet.

 

Aktuellt om hållbarheten