FN:s mål för hållbar utveckling

Tiheää havumetsää.

Företags­ansvars­rapporten 2022

Öppna rapporten (PDF på engelska)

Vi arbetar konstant för den ekonomiska, ekologiska och sociala hållbarheten. Läs om vårt hållbarhetsarbete 2022 på engelska.

Vi deltar i Agenda 2030 -åtgärdsprogram

EPV främjar flera av FN:s globala mål för hållbar utveckling (SDG).  I ”Agenda 2030” -åtgärdsprogrammet har det presenterats 17 mål, av vilka 9 mål är främjade av EPVs verksamhet.

Huvudmål

HÅLLBAR ENERGI FÖR ALLA

Mål 7: Säkerställa tillgång till ekonomiskt överkomlig, tillförlitlig,
hållbar och modern energi för alla

Vi producerar konkurrenskraftig och ren energi för samhället och våra ägare. Vårt mål är att producera 100% utsläppsfri el senast år 2030. Produktionen av ny el är en av de viktigaste faktorerna som möjliggör vår resa mot en värld utan utsläpp. Denna ide är en central del av vår strategi, Den nya elens revolution.

Kärnan i strategin är utsläppsfri energiproduktion, som vi snabbt rör oss emot. Med våra investeringar utvecklar vi elens produktionssätt, deras effektivitet, ellagring och förflyttningen bort från fossila bränslen. EPV är en av de inhemsk föregångarna inom energibranschen.

HÅLLBAR INDUSTRI, INNOVATIONER OCH INFRASTRUKTUR

Mål 9: Bygga motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering samt främja innovation.

EPV bygger och utvecklar viktiga och hållbara energilösningar för samhället. Produktionssätten möjliggör hållbar energiförbrukning och industri.

Vi uppmuntrar vår personal och samarbetspartners att vara innovativa och föreslå nya lösningar för framtidens energimarknader.

BEKÄMPA KLIMATFÖRÄNDRINGARNA

Mål 13: Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser

Vårt viktigaste mål är att möjliggöra energi branschens gröna övergång. Med utsläppsfri energiproduktion och konstant innovation minskar vi med vår verksamhet vår påverkan på klimatet.

Vi producerar klimatvänlig el till industri och våra ägare, samtidigt som vi försäkrar framtidens pålitliga och säkra elproduktion.

De andra målen

JÄMSTÄLLDHET

Mål 5: Uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt

EPV strävar efter att garantera en trygg, respekterande och rättvis arbetsmiljö. Vi erbjuder våra anställda jämlika möjligheter oberoende deras ålder, kön, språk, religion, hälsotillstånd, medborgarskap, ursprung, sexuell anläggning eller andra orsaker.

Vi förväntar oss att alla följer våra uppförandekoder och agera utan diskriminering mot både anställda och samarbetspartners. Vi är bundna till att befrämja diversitet inom vår verksamhet.

ANSTÄNDIGA ARBETSVILLKOROCH EKONOMISK TILLVÄXT

Mål 8: Verka för en varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla.

Vi främjar för vår del ansvarsfullt företagande i våra inköpskedjor samt ekonomisk produktivitet med innovationer, samarbete och pålitlig produktion. Med bra underhåll och moderniseringar upprätthåller vi resurseffektiviteten och främjar cirkulär ekonomi.

Som en ansvarstagande arbetsgivare strävar vi efter att erbjuda våra anställda anständigt arbete samt möjligheter att utveckla sig professionellt för en god fortsatt arbetskarriär.  Vi garanterar en säker arbetsmiljö till hela vår personal. Vi vidtar omedelbart medel för att eliminera tvångsarbete, modernt slaveri och människohandel och kräver att våra samarbetspartners också gör det.

HÅLLBAR KONSUMTION OCH PRODUKTION

Mål 12: Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster.

I vår produktion satsar vi på hållbar verksamhet genom att till exempel minska på avfall, sortera och hantera avfall säkert. Vi strävar efter att försäkra trygg hantering av kemikalier under dess hela livslängd och förebygga dess förekomst i miljön.

I vår verksamhet främjar vi ansvarsfulla inköpsprinciper. Vi uppmuntrar våra samarbetspartners tillägna sig hållbar verksamhet och konsumtion enligt våra författandekoder.

EKOSYSTEM OCH BIOLOGISK MÅNGFALD

Mål 15: För ett hållbart nyttjande av landsbaserade ekosystem, hållbart bruka skogar, bekämpa ökenspridning, hejda och vrida tillbaka markförstöringen samt hejda förlusten av biologisk mångfald.

Vi önskar att vår verksamhet är så miljövänligt som möjligt – vi strävar efter att minska vår påverkan på biodiversiteten, terrängen och markanvändningen. Vi analyserar verksamhetens påverkan på miljön noggrant och lagenligt.

EPV strävar efter att återuppbygga mark områden, var vi inte längre har aktiv verksamhet, för att stöda biodiversiteten. I vårt miljöarbete tar vi i beaktande utrotningshotade arter och beskyddningen av deras områden. Vårt biodiversitets program främjar fortsatt arbete för att förstärka biodiversiteten. Vi strävar också efter att minska effekterna av främmande arter på ekosystemen i land och vatten samt att hålla deras mängd i styr.

FREDLIGA OCH INKLUDERANDE SAMHÄLLEN

Mål 16: Främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, tillhandahålla tillgång till rättvisa för alla samt bygga upp effektiva och inkluderande institutioner med ansvarsutkrävande på alla nivåer.

Vi bekämpar grå ekonomi och enligt vår uppförandekod motsätter vi oss penningtvätt och korruption. EPV utnyttjar metoder för att aktivt bekämpa möjliga beteende som motsätter vår uppförandekod.

Vi främjar beständigt ansvarsfulla handlingssätt och förväntar oss att vår personal och samarbetspartners följer uppförandekoden.

GENOMFÖRANDE OCH PARTNERSKAP

Mål 17: Stärka genomförandemedlen och revitalisera det globala partnerskapet för hållbar utveckling.

Vår mångsidiga produktionspalett möjliggör ett brett nätverk och intressentsamarbete. Interaktion med olika intressent grupper är en hörnsten i vår verksamhet och dess centrala roll lyfts fram när verksamheten breddas och innovationer förverkligas.

God växelverkan med t.ex. markägare, leverantörer och myndigheter är väldigt viktigt för oss. Tillsammans med våra kumpaner kan vi dela med oss om hållbar utveckling och dess viktigt roll och resultat. Vi uppmuntrar vårt nätverk att främja teknologi relaterad till hållbar utveckling och att upprätthålla goda relationer mellan myndigheter och den privata sektorn.

 

Aktuellt om hållbarheten