EPV Energis första solpark byggs i Lappo

EPV Energis helägda dotterbolag EPV Aurinkovoima Oy har fattat ett investeringsbeslut om en solpark i industriell skala. Den nya solparken kommer att producera över 90 GWh el per år. Den nya investeringen ökar EPV:s förnybara elproduktion med cirka 6 procent och stöder på ett utmärkt sätt EPV Energis strategi Den nya elens revolution®, där förnybar el står i fokus. Ny el är den viktigaste faktorn som möjliggör övergången till en ny utsläppsfri värld.

Solparken i Heinineva blir EPV-koncernens första solpark i industriell skala och samtidigt också en av Finlands största solparker.

– För EPV är det här ett stort beslut och ett startskott för solkraftsproduktion. Det är en stor glädje för mig att vi nu också kan börja investera i solkraft. I EPV:s strategi betonas viljan att ligga i framkant i utvecklingen och vara starkt med i omvälvningen av energibranschen. Under de senaste åren har vi gjort betydande investeringar i ny el och det här kommer vi att fortsätta med. Det här projektet kring förnybar energi stödjer på ett utmärkt sätt vår färdplan mot utsläppsfri energiproduktion, säger EPV Energis verkställande direktör Rami Vuola.

Projektet har föregåtts av ett långvarigt test- och utvecklingsprojekt. Eftersom solparken byggs på en torvmosse som tagits ur bruk, har man också gjort ingående studier av olika grundläggningssätt.

– Förutom att projektet är storskaligt handlar det också om att demonstrera ny teknik som utvecklats i Finland. Vi har också som mål att ta i bruk en prognosmodell i industriell skala för solkraftsproduktionen, preciserar VD Ari Soininen på EPV Aurinkovoima.

Förplaneringen av investeringsprojektet inleddes 2022. Provdriften och idrifttagningen av den nya solparken sker under slutet av 2025.

EPV Energi har studerat solenergiproduktion vid egen mätstation för solkraft sedan 2018

Som föregångare inom utsläppsfri energiproduktion utforskar EPV hela tiden den teknik kring förnybar energi som finns på marknaden samt energiproduktionen. Som exempel kan nämnas mätstationen för solenergi som togs i bruk i Vuorenneva i Alavus i september 2018. Med hjälp av mätstationen har vi undersökt och utvecklat prognosmodeller för solkraft.

EPV Energi siktar på att bygga ännu fler solparker

EPV:s planer stannar inte bara vid den här ena parken.

– EPV äger en hel del markområden som är särskilt lämpade för solkraftsproduktion. Vår avsikt är att bygga solparker på områden som är i vår ägo. EPV:s utgångspunkt är att välja markområdena i fråga så att man varken behöver bearbeta marken eller fälla träd för den nya solparken, betonar Soininen.

EPV Energi har en bra utgångspunkt för att bygga en industriell solkraftspark, för företaget har god kunskap i byggnad av vindkraft och en långvarig erfarenhet av verksamhet på olika markområden. EPV Energi är en av Finlands största vindkraftsproducenter. Bolagets vindkraftsprogram startade redan 2006. EPV Energis sjätte vindkraftspark stod färdig i Närpes i början av 2023. Vindkraft är en viktig energiproduktionsform för bolaget. År 2022 kom redan cirka 27 % av EPV:s elproduktion från vindkraft.

Nyckeltal för den planerade parken i Heinineva i Lappo:

  • Parkens totala effekt 100 MWp
  • Cirka 140 000 paneler
  • En enskild panels effekt 700 Wp
  • Medelproduktion under parkens livscykel över 90 GWh
  • Panelstativens längd cirka 100 km
  • Områdets areal 140 ha

EPV:s solkraftsprojekt i Heinineva i Lappo beviljades 12 miljoner euro i NextGenerationEU-finansiering ur Europeiska unionens facilitet för återhämtning och resiliens (RRF) 8.12.2022. I ansökan var projekthelhetens storlek 64,5 miljoner euro.

Mer information: Ari Soininen, VD för EPV Aurinkovoima, tfn +358 50 3862 523