Jättelikt solkraftsprojekt byggs i södra Österbotten

Solkraftens ekonomiska konkurrenskraft har förbättrats under de senaste åren, och trenden väntas fortsätta. År 2020 började EPV Energi planera sitt första solkraftsprojekt i industriell skala.

Vid utredningarna av parkens optimala placering stannade EPV för torvproduktionsområdet Heinineva i Lappo, där torvproduktionen har upphört 2022. Heinineva är ett stort och och öppet område och så gott som skuggfritt. Under året fick projektet ett lagakraftvunnet avgörande som gäller planeringsbehov, och ansökningar om tillstånd för den kommande användningen av området skickades in.

Området är ett mycket potentiellt objekt för solkraftsproduktion.

Vid planeringen av solkraftsparken i Lappo utnyttjar EPV data som samlas in av EPV:s mätstation för solkraft i Alavus.

Om solkraftsparken i Heinineva byggs blir den Finlands överlägset största. Nyckeltal för den planerade parken:

  • Parkens totala effekt 100 MWp
  • Cirka 140 000 paneler
  • En enskild panels effekt 700 Wp
  • Medelproduktion under parkens livscykel över 90 GWh
  • Panelstativens längd cirka 100 km
  • Områdets areal 120 ha

Projektet beräknas kunna genomföras senare under 2020-talet. Faktorer som inverkar på förverkligandet av parken är solcellsteknikens konkurrenskraft, byggandets kostnadseffektivitet och delägarnas investeringsbehov vid tidpunkten.

EPV Aurinkovoimas första solpark byggs i Lappo

EPV Energis solkraftsprojekt får 12 miljoner euro i stöd

EPV Energis helägda dotterbolag EPV Aurinkovoima Oy planerar en investering för att bygga en solpark i industriell skala. Den nya solparken skulle producera cirka 90 GWh el per år.  Det planerade solparksprojektet i Lappo fick en puff framåt, när arbets- och näringsministeriet beviljade projektet ett investeringsstöd på 12 miljoner euro i december 2021.

EPV studerar solenergiproduktion vid egen mätstation för solkraft

Som föregångare inom utsläppsfri energiproduktion utforskar EPV hela tiden den teknik kring förnybar energi som finns på marknaden samt energiproduktionen. Som exempel kan nämnas mätstationen för solenergi som togs i bruk i Vuorenneva i Alavus i september 2018.

Med hjälp av mätstationen utreder och förbättrar vi solkraftens förutsägbarhet. Ett solkraftverks produktion infaller naturligt vid tidpunkter då elförbrukningen är hög, vilket jämnar ut förbrukningstoppar.

Vill du veta mer?

Vänligen kontakta

Ari Soininen, Managing Director of EPV Solar Power and Development Manager of EPV Energy Ltd
ari.soininen@epv.fi
Tfn. 010 505 5040