EPV Energis planerade jättelika solkraftsprojekt i Lappo får 12 miljoner euro i stöd

EPV Energis helägda dotterbolag EPV Aurinkovoima Oy planerar en investering för att bygga en solpark i industriell skala. Den nya solparken skulle producera cirka 90 GWh el per år.  Det planerade solparksprojektet i Lappo fick en puff framåt, när arbets- och näringsministeriet beviljade projektet ett investeringsstöd på 12 miljoner euro i december 2021.

Om solparken i Heinineva byggs blir den EPV-koncernens första solpark i industriell skala och samtidigt också en av Finlands största solparker. Om den nya solparksinvesteringen förverkligas ökar den EPV:s förnybara elproduktion med 6 procent. Samtidigt minskar också koldioxidutsläppen.

Den nya solparken stöder på ett utmärkt sätt EPV Energis strategi Den nya elens revolution®, där förnybar el står i fokus. Ny el är den viktigaste faktorn som möjliggör övergången till en ny utsläppsfri värld.

Projektet har föregåtts av ett långvarigt test- och utvecklingsprojekt. Eftersom projektet byggs på en torvmosse som tagits ur bruk, har man också gjort ingående studier av olika grundläggningssätt.

– Projektets nyhetsvärde har att göra med solparkens storlek. I projektet demonstreras också ny teknik som utvecklats i Finland. Målet är att också ta fram en prognosmodell för solkraftsproduktion, preciserar EPV Aurinkovoimas verkställande direktör Sami Kuitunen.

Enligt planerna ska investeringsprojektet starta under 2023. Provdriften och idrifttagningen sker i slutet av 2025. Faktorer som inverkar på förverkligandet av parken är solcellsteknikens konkurrenskraft, byggandets kostnadseffektivitet och delägarnas investeringsbehov.

EPV Energi har studerat solenergiproduktion vid egen mätstation för solkraft sedan 2018

Som föregångare inom utsläppsfri energiproduktion utforskar EPV hela tiden den teknik kring förnybar energi som finns på marknaden samt energiproduktionen. Som exempel kan nämnas mätstationen för solenergi som togs i bruk i Vuorenneva i Alavus i september 2018. Med hjälp av mätstationen utreder och förbättrar vi solkraftens förutsägbarhet.

EPV Energi siktar på att bygga ännu fler solparker

EPV:s planer stannar inte bara vid den här ena parken.

– EPV äger en hel del markområden som lämpar sig för den här solkraftsproduktionen. Vår avsikt är att utnyttja lämpliga områden för solparker. EPV:s utgångspunkt är att välja markområdena så att man varken behöver bearbeta marken eller fälla träd för den nya solparken, betonar Kuitunen.

EPV Energi har goda förutsättningar för att inleda industriell solkraftsproduktion, eftersom bolaget redan har gedigen erfarenhet från byggande av vindparker. EPV Energi är en av Finlands största vindkraftsproducenter. Bolagets vindkraftsprogram startade redan 2006. För närvarande går bygget av EPV Energis sjätte vindkraftspark raskt framåt i Närpes. Vindkraft är en viktig energiproduktionsform för bolaget. År 2021 kom redan cirka 23 % av EPV:s elproduktion från vindkraft.

Nyckeltal för den planerade parken Heinineva i Lappo:

  • Områdets areal 170 ha
  • Parkens totala effekt 100 MWp
  • Cirka 200 000 paneler
  • En enskild panels effekt 400 Wp
  • Medelproduktion under parkens livscykel cirka 90–95 GWh
  • Panelstativens längd 100–150 km

Finska staten beviljade 15.12.2022 ett stöd på 12 miljoner euro för Heininevaprojektet i Lappo ur EU:s facilitet för återhämtning och resiliens (RRF) (NextGenerationEU). I ansökan var projekthelhetens storlek 64,5 miljoner euro.

Mer information: Sami Kuitunen, verkställande direktör, EPV Aurinkovoima, tfn 010 5055 025

 

Bild: Christoffer Björklund