EPV:s uppförandekod

Hållbarhets­rapport 2023

Öppna rapporten (PDF på engelska)

Hållbarhet är grunden för EPV:s verksamhet. Detta är tydligt i våra aktiviteter, vårt sätt att tänka och vår ledning. Tillsammans med vår personal och våra partners skapar vi en renare värld.

Läs vår hållbarhetsrapport för att se vad vi uppnådde 2023!

Instruktioner för ansvarsfull verksamhet

EPV:s verksamhet styrs av uppförandekoden som är godkänd av koncernens styrelse. I uppförandekoden definieras koncernens principer för ansvarsfull verksamhet. De fungerar som instruktioner för den operativa verksamheten, så att de strategiska målsättningarna och syfte kan nås på de sätt som passar vår verksamhet.

Vår främsta uppgift är att kunna producera ansvarsfullt energi och att hålla självkostnadspriset konkurrenskraftigt.

 Vem berörs av uppförandekoden?

 • Alla arbetstagare samt dess översta ledning inom koncernen
 • Leverantörer
 • Samarbets- och avtalspartners

Allmänt

 • Vi följer alltid lagstiftningen och internationella avtal
 • Vi konkurrerar våra tjänster etiskt, marknadsbaserat och transparent.
 • Vi binder oss till att bekämpa grå ekonomi, vi motsätter oss penningtvätt och korruption

Investeringar och framtiden

 • Kraftverk och vindparker är beroende av en stor mängd kapital under tiotals år – därför investerar vi noggrant och föregripande.
 • Vi strävar att finansiera våra investeringar så att leveranssäkerheten och självförsörjningen bibehålls.
 • Riskhantering minskar på oönskade överraskningar och ökar finansiell stabilitet.

Energi till självkostnadspris

 • Vi levererar el och värme till våra ägare till självkostnadspris.
 • Vi främjar konkurrensen på marknaden genom att producera tjänster oberoende
 • Toiminnan tehokkuushyödyt siirretään suoraan omistajille
 • Verksamhetens effektivitetsvinster flyttas direkt till ägarna

Personal

 • Vi behandlar alla rättvist och jämlikt
 • Arbetsgemenskapen är öppen och inklusiv
 • Vi tolererar inte skadligt eller hotfullt beteende, misshandel, trakasserier eller mobbning.
 • Sexuella trakasserier är absolut förbjudna
 • De anställda uppmuntras att
  • växa både som person och yrkesmässigt
  • ta hand om sitt välmående

Säkerhet

 • Vi erbjuder en säker och hälsosam arbetsmiljö
 • Vi förebygger olyckor och skador
 • Vi erbjuder instruktioner och skyddsutrustning
 • Vårt mål är inga olyckor

Allmänt om arbetsförhållanden

 • Emme hyväksy lapsi- tai pakkotyövoimaa
 • Vi godkänner inte barn- eller tvångsarbetskraft
 • Vi godkänner inte sådana arbetsförhållanden som är stridighet med internationella avtal eller godkända internationella principer.
 • Vi förväntar oss att våra leverantörer följer samma principer

Naturtillgångar och miljön

 • Vi har bundit oss till att följa principerna för hållbar utveckling
 • Vi följer upp förverkligandet av våra mål med kvalitetsrevisioner
 • Vi är medvetna om våra miljöpåverkningar och strävar att förebygga skadeverkan genom att
  • minska på utsläpp
  • ta i beaktande vår miljöpåverkan i vårat dagliga arbete
  • förebygga för miljöskador
  • förbättra biodiversiteten
  • kartera risker och möjligheter
  • förankra våra samarbetspartners till samma mål

Korruption och intressekonflikter

 • Arbetstagare, ledningen och samarbetspartners skall undvika situationer med möjliga intressekonflikter
 • Man får inte mot ta företagsgåvor, mutor eller andra ekonomiska fördelar
 • Gåvor relaterade till vanlig verksamhet och gästfrihet är tillåtna
 • Illegala betalningar till myndigheter ät inte tillåtna
 • Man får inte utnyttja intern information, position eller företagets egendom för personlig nytta
 • Personuppgifter hanteras endast av godtagbara orsaker

 Följa uppförandekoden

 • Om du är osäker på hur du skall gå tillväga – fråga din förman
 • Förbrytelse och misstankar skall rapporteras till närmaste förman, ledningen eller till en anonyma informeringskanalen.
 • Vi försäkrar att den som anmält saken inte blir utsatt för negativt följder

Aktuellt om hållbarheten