Naturtillgångar och miljön

Hållbarhets­rapport 2023

Öppna rapporten (PDF på engelska)

Hållbarhet är grunden för EPV:s verksamhet. Detta är tydligt i våra aktiviteter, vårt sätt att tänka och vår ledning. Tillsammans med vår personal och våra partners skapar vi en renare värld.

Läs vår hållbarhetsrapport för att se vad vi uppnådde 2023!

Vi tar alltid miljön i beaktande

Jordens nuläge kräver stora förändringar och mängden utsläpp måste minimeras snabbare. Forskningsbudskapet är tydligt: vi kan fortfarande begränsa klimatförändringarna och utarmningen av naturens mångfald, men vi måste vidta åtgärder nu.

Energisektorn har en viktigt roll i hindringen av klimatförändringen. Över 70 prosenttia av EU:s koldioxidutsläpp är från energiproduktion baserad på omvandling och förbränning av fossila bränslen samt energiförbrukning, t.ex. inom industri, hushåll och transport.

För att bekämpa klimatförändringarna krävs en förändring av energiproduktionen och -förbrukningen. Att tillgodose behovet av energi och samtidigt minska utsläppen av växthusgaser är en viktig utmaning för EU och dess medlemsstater.

Som energiproducent, har EPV en uppgift att producera utsläppsfri el och på det sätt hjälpa hela samhället att uppnå dess utsläppsmål. Enligt vår linje kommer elproduktionen att bli utsläppsfri under 2020-talet.

EPV har en viktigt roll i att hjälpa samhället uppnå sina utsläppsmålsättningar

El producerad med EPV:s produktions andelar var 3 790 (3515) GWh, som motsvarar 5,5 (5,1) procent av all producerad el i Finland.

Såhär motverkar vi skadliga miljökonsekvenser

Vi leder och utvecklar vår verksamhet med hänsyn till miljön. EPV följer den gällande miljölagstiftningen och kräver samma av sina samarbetspartners. Vi förbinder oss till att agera enligt principerna för hållbar utveckling i all vår verksamhet.

All energiproduktion påverkar biodiversiteten på något sätt. Vi är medvetna om vår miljöpåverkan och vi strävar efter att minska de negativa påverkningarna genom att till exempel

  • konstant minska på utsläpp från verksamhet
  • ta i beaktande markanvändning- och miljöpåverkan, samt möjligheter att minska på dem i vår dagliga arbete
  • särskilt beakta miljökonsekvensbedömningar och miljörisker i enlighet med försiktighetsprincipen
  • befrämja projekten i vårt biodiversitets program 
  • förankra vår leverantörer och samarbetspartners till hållbar verksamhet
  • identifiera risker och möjligheter relaterade till miljön
  • effektivera energi- och vattenförbrukningen, samt genom att sortera avfall och förbättra återvinning

Vi övervakar också hur miljöledningssystemet följs och utvärderar regelbundet hur målen uppnås görs genom kvalitetsrevisioner.

Aktuellt om hållbarheten