Öinen näkymä maantiestä, kuvan etualalla vesistöä. Katulamppujen valot ovat kirkkaat ja ne heijastuvat veteen. Maantien vieressä kulkee voimajohtolinja.

Vaasalaistoimijat aikovat tuottaa tuulesta vetyä ja vedystä sähköä

Vaasassa suunnitteilla oleva yhteistyö mahdollistaa uudenlaisen tavan varastoida uusiutuvaa energiaa. Samalla aukeaa mahdollisuus pilotoida globaaleille vientimarkkinoille soveltuva, vetyä hyödyntävä energiantuotantoratkaisu. Globaalien ilmastotavoitteiden saavuttamisessa vedyllä uskotaan olevan merkittävä rooli. Uusiutuvalla sähköllä vetyä voidaan tuottaa täysin päästöttömästi. EPV Energia, Vaasan Sähkö, Wärtsilä Finland ja Vaasan kaupunki ovat tällä viikolla solmineet aiesopimuksen yhteistyöstä, jossa tavoitteena on hyödyntää päästötöntä vetyä energiantuotannossa, teollisuudessa ja liikenteessä. 

Neljän toimijan tavoitteena on rakentaa yhdessä niin sanottu Power-to-X-to-Power -järjestelmä Vaasaan. Järjestelmä tuottaa uusiutuvasta energiasta vetyä, joka varastoidaan ja myös jatkojalostetaan. Varastoitua vetyä voidaan hyödyntää sekä energiantuotannossa että liikenteessä. Uusiutuvista energialähteistä tuotettua sähköä käytetään raakamateriaalina erottamaan elektrolyysin avulla vedestä vety, josta tuotetaan jälleen sähköä. Ratkaisu ei kuitenkaan rajaudu pelkästään vedyn käyttöön – termin X-kirjaimella viitataan myös muihin e-polttoaineisiin kuten esimerkiksi synteettiseen metaaniin, metanoliin ja ammoniakkiin. Energiantuotanto tapahtuisi Wärtsilän kehittämässä, uusimpia teknologioita hyödyntävässä moottorivoimalaitoksessa.

”Vety ja muut Power-to-X -polttoaineet tulevat olemaan merkittävässä roolissa tulevaisuuden energiajärjestelmässä, ja niihin liittyvä uusi teknologia avaa erinomaisia vientimahdollisuuksia suomalaisille yrityksille. Olemme Wärtsilässä tutkineet synteettisiä polttoaineita ja investoineet niihin liittyvään teknologiaan viime vuosien aikana. Se on osa visiotamme tulevaisuudesta, jossa sähkö tuotetaan sataprosenttisesti uusiutuvalla energialla. On hienoa, että tässä hankkeessa on mukana useita merkittäviä toimijoita, sillä yhteistyössä pystymme nopeuttamaan kehitystä puhtaamman maailman puolesta vielä entisestään. Tämän hankkeen ympärille rakentuva ekosysteemi on konkreettinen osoitus siitä, miten Wärtsilän Vaasan Vaskiluotoon rakenteilla oleva uusi teknologiakeskus Smart Technology Hub luo uutta ja rakentaa yhteistyötä,” sanoo Wärtsilä Energyn uusista liiketoiminnoista vastaava johtaja Matti Rautkivi.

Ratkaisun monimuotoisuutta kuvaa sen käytön luomat mahdollisuudet vähentää päästöjä monella sektorilla. Se myös ratkaisee sääriippuvaisena tunnetun uusiutuvan sähkön varastointiongelman.

”Ratkaisu tarjoaa uudenlaista päästötöntä joustoa energiajärjestelmään, joka yhä enemmän perustuu uusiutuviin energialähteisiin. Samalla järjestelmä on yksi askel kohti tehokkaampaa ja hiilidioksidineutraalia energiantuotantoa. Molemmat näkökulmat ovat meille erittäin tärkeitä”, toteaa Vaasan Sähkön kehitysjohtaja Hans-Alexander Öst.

Vedyn valmistuksella ja varastoinnilla kyetään hyödyntämään uusiutuvan energian ylituotantotilanteet.

”EPV on jo nyt investoinut merkittävästi tuulivoimatuotantoon ja tulee investoimaan isosti jatkossakin. Kun tuulivoiman tuotanto ylittää kysynnän, meillä on tarve varastoida sähkö, jotta se voidaan käyttää myöhemmin sopivana ajankohtana. Vety nähdään tulevaisuudessa erinomaisena uusiutuvan sähkön varastointiratkaisuna, ja haluamme olla ehdottomasti mukana kehittämässä tätä osana lämmön- ja sähköntuotannon päästöttömiä ratkaisuja. Vedyn- ja energiantuotannossa syntyvä lämpö on tarkoitus integroida alueen olemassa olevaan kallioluolalämpövarastoon ja samalla maksimoidaan systeemin kokonaishyötysuhde”, sanoo EPV Energian sähkön erillistuotannosta vastaava johtaja Niko Paaso.

Digitalisaation luomat mahdollisuudet hyödynnetään kokonaisuuden optimoinnissa. Vaasan alueen nykyinen sähkön- ja lämmöntuotannon yhteisvoimalaitos tarjoaa erinomaiset puitteet hankkeen toteutukselle. Vedyn sekä sähkön ja lämmön tuotantolaitteisto ja vedyn varasto sijoitettaisiin Vaskiluodon voimalaitosalueelle. Tulevaisuudessa vedyn tuotanto- ja varastointikapasiteetin kasvattaminenkin on mahdollista.

Hanke tukee osapuolten tavoitteita olla hiilidioksidineutraaleja tämän vuosikymmenen aikana. Toisaalta se myös tarjoaa uuden energiaratkaisujen vientimahdollisuuden ja on helposti sovellettavissa jopa globaalissa mittakaavassa.

”On tärkeää, että kaupunki on mukana edistämässä paikallisten yritysten tavoitteita päästöttömien ja puhtaiden energiaratkaisujen kehittämisessä. Hanke on erinomainen esimerkki alueellisen yhteistyön voimasta ja konkreettisista innovaatioista, joilla ilmastonmuutosta pyritään hillitsemään. Varastoitua vetyä voidaan hyödyntää esimerkiksi joukkoliikenteen polttoaineena, joka vähentää tieliikenteen päästöjä ja omalta osaltaan edistää kaupungin hiilineutraalisuustavoitteita”, Vaasan kaupunginjohtaja Tomas Häyry toteaa.

Vuoden 2021 aikana osapuolten tavoitteena on selvittää hankkeen tukimahdollisuuksia sekä päästä lopulliseen sopimukseen ja hankkeen aloittamiseen.

Lisätietoja: Niko Paaso, johtaja, sähkön erillistuotanto, EPV Energia Oy, puh. 010 505 5034