Hållbarhet

Vi överför el säkert och tryggt

EPV Alueverkko överför näst mest el i hela Finland.

EPV är betydande inhemskt elöverföringsbolag. Vi överför el från stamnätet till eldistributionsbolagen och till stora slutanvändare av el. Vår uppgift är att se till att elen som överförs håller hög kvalitet och är driftsäker.

Ett modernt elnät främjar elleveranssäkerheten

Vi investerar fortlöpande i elnätsinfrastrukturen för att den i allt högre grad också ska kunna överföra energi från vindkraft. Investeringarna och moderniseringarna stärker också elleveransäkerheten ytterligare. Infrastrukturen underhålls enligt anläggningarnas livscykel.

Systemet för övervakning av nätdriften står i fokus för verksamheten. Dataöverföringen har ökat och kommer att öka ytterligare i framtiden. I dag överförs data huvudsakligen via fiberkabel i stället för kopparkabel. Fiberkabel har också dragits mellan elstationerna. Fungerande och tillräcklig dataöverföring gör att systemet kan övervakas och drivas effektivt utan avbrott.

Energidistributions- och energiöverföringsnäten är samhällsviktiga aktörer

Eftersom ett fungerande energidistributions- och energiöverföringsnät är så kritiskt för samhället, förbereder vi oss alltid för krissituationer av olika slag när vi bygger och underhåller nätinfrastruktur. För eventuella omfattande störningar har vi gjort upp detaljerade instruktioner.

Vid nätbyggnaden och under nätets livscykel beaktar vi också miljöfrågor noga. Miljöutredningen omfattar bland annat fornminnesplatser samt växt-, fågel- och djurliv, och ledningens sträckning anpassas efter dessa.