EPV Energi fyller 70 år

EPV Energi (EPV) firar sitt 70-årsjubileum i år. Sedan 1952 har bolaget producerat energi på ett hållbart sätt. Bakgrunden till bolagets tillkomst var det ökade elbehovet i landskapet och viljan att tillgodose efterfrågan på el med egna krafter genom samarbete. Verksamhetsidén om konkurrenskraftig el- och värmeproduktion till delägarna har förblivit oförändrad under EPV:s hela historia. I dag är EPV ett starkt bolag och ett betydande produktionsbolag som har en viktig uppgift, producerar el utsläppsfritt och den vägen hjälper hela samhället med att nå utsläppsmålen.

EPV Energi har sina rötter i Österbotten. Bolaget kom till när efterfrågan på el började öka och det väcktes oro för landskapets framtid. Flera små elverk ville då förena sina krafter och bilda ett eget gemensamt energibolag.

EPV har ända från början satsat på egen kraftproduktion, som man började bygga genast efter grundandet. År 1954 inleddes planeringen av det första egna kraftverket i Vasklot i Vasa. Kraftverket togs i drift 1958. År 1972 blev EPV delägare i Industrins Kraft och fick därmed vara med och bygga kärnkraftverket. År 1981 startade kärnkraftsproduktionen i Olkiluoto 1 och år 1982 i Olkiluoto 2. Industrins Krafts kraftverksenhet Olkiluoto 3 (OL3) började producera el 12.3.2022. OL3 innebär en märkbar ökning av EPV Energis utsläppsfria elproduktion. I och med OL3 växer kärnkraftens andel av EPV:s elproduktion redan till över 40 procent.

Senare har EPV Energi expanderat till hela Finland. Under de senaste årtiondena har man i koncernen målmedvetet satsat på utsläppsfri energiproduktion. Redan i mitten av 2000-talet konstaterade man i bolaget att vindkraft är ett av de effektivaste sätten att få ner koldioxidutsläppen. I dag är EPV en av de ledande aktörerna när det gäller vindkraftsproduktion i industriell skala i Finland. Bolagets sjätte vindpark byggs som bäst i Närpes och de följande parkerna är redan under planering. År 2021 kom redan cirka 22,8 procent av EPV:s elproduktion från vindkraft. Utöver vindkraft planerar EPV redan också de första solparkerna i industriell skala.

Förutom för den miljömässiga hållbarheten är EPV Energi också känt för sin innovativitet och fördomsfrihet. Bolaget har kraftigt förnyat sin energiproduktionsmix och tack vare detta har koldioxidutsläppen minskat märkbart under de senaste årtiondena. Bolaget siktar på att elproduktionen ska vara klimatneutral fram till 2030. År 2021 var 84,2 procent av EPV Energis elproduktion utsläppsfri.

Den nya elen kommer från utsläppsfria källor

Jordens nuvarande tillstånd kräver en stor förändring, och utsläppen måste minska snabbare. Som ett bolag med samhällsansvar har EPV börjat sätta fart på de här åtgärderna.

EPV Energi har formulerat ett nytt utsläppsfrihetsmål för sin affärsverksamhet, och samtidigt lanserade vi år 2021 EPV Energis nya strategi, som går under namnet Den nya elens revolution®. Strategin fokuserar på förnybar el, där produktionen, lagringen och användningen styrs med ny teknik.

-Strategin utgör en modell för förnyande av energiproduktionssystemet i hela samhället. I framtiden alstras ny el endast av de utsläppsfria energikällorna sol, vind, vatten och kärnkraft, vilka står i fokus för hela vår strategi. Utöver detta utnyttjar vi också utsläppsfria råvaruflöden så som skogsenergi, samt produkter inom cirkulär ekonomi så som produktgaser från industrin. Förändringen för också med sig nya affärsmöjligheter, säger EPV Energis verkställande direktör Rami Vuola.

– Med de här åtgärderna gör vi inte bara vår egen verksamhet utsläppsfri, utan hjälper också samhället med att nå utsläppsmålen, tillägger Vuola.

Flexibilitet i energisystemet som komplement till förnybar energi

Förr anpassades elproduktionen efter förbrukningen. Av den energi vi använder i framtiden kommer en stor del från vind och sol, och då är det naturen som bestämmer när vi får energi.

-Eftersom den nya elen huvudsakligen produceras på naturens villkor, är det nya energisystemet svårare att hantera och elpriset varierar med tillgången. Utöver de traditionella produktionsinvesteringarna måste EPV alltså också vidta många andra åtgärder för att kunna hantera energisystemet. Framtidens energisystem behöver i allt högre grad flexibilitet i produktionen och förbrukningen samt förmåga att lagra energi, konstaterar Vuola.

Det krävs investeringar med vars hjälp energiproduktionen kan garanteras i alla situationer. I framtiden kommer elbehovet också att öka allt mer när samhället elektrifieras. Det här gör flexibilitet i elsystemet ännu viktigare. Prisvariationerna på energimarknaden ökar också behovet av flexibilitetselement och en allt bättre riskhantering.

-Den här pristurbulensen är emellertid det nya normala på marknaden, och vi måste anpassa oss till det. När elen är dyr måste man kunna minska på elanvändningen, och när priset går ner ska man öka på användningen, säger Vuola.

I den nya elens värld har vi energilager och ny industri som drivs helt på elutbudets villkor. Också den traditionella förbrukningen blir flexibel.

-Lösningar för att lagra energi hör till våra viktigaste investeringsobjekt för att öka flexibiliteten. Med hjälp av lager kan produktionen och förbrukningsögonblicket frigöras från varandra, vilket avsevärt förbättrar driftsäkerheten i det utsläppsfria energisystemet. De här investeringarna måste placeras på platser där det är kostnadseffektivt att bygga dem och där verkningsgraden är optimal.

Våra ägare kommer också i fortsättningen att få alltmer valuta för sina investeringar

Verksamhetsidén om konkurrenskraftig el- och värmeproduktion till delägarna har kvarstått, och det här arbetet fortsätter.

– Vårt mål är att tillsammans med våra delägare vara en konkurrenskraftig aktör på det förnyade elfältet. Våra ägare kommer också i fortsättningen att få allt mer valuta för sina investeringar. Vi har siktet ställt på framtiden och på de möjligheter som den tekniska utvecklingen för med sig. När världen förändras måste vi också göra djärva investeringar för att kunna svara på framtidens energibehov. Utnyttjande av vätgas för att öka flexibiliteten och för att lagra el är ett av våra betydande projekt inom ny teknik, berättar Vuola.

Med toppteam mot en utsläppsfri värld

Stora förändringar kräver alltid att man anlitar de skarpaste hjärnorna.

– Jag vill framföra mitt varma tack till hela EPV:s organisation och till våra partners för ett viktigt arbete, framåtblickande lösningar och visionära projekt. Försök med ny teknik kräver självfallet expertis i toppklass. Prognostisering av vindkraftsproduktion samt optimerad elhandel grundar sig på krävande algoritmer och artificiell intelligens, som EPV redan framgångsrikt utnyttjar. Vi kan vara stolta över den här energikompetensen, som är i världsklass. Sakkunskap är det viktigaste verktyget för att lyckas med den nya elens revolution, säger Vuola.

Mer information: Rami Vuola, verkställande direktör för EPV Energi, tfn 010 5055 044

Läs mer om EPV Energis historia här: https://www.epv.fi/sv/foretaget/historia/

EPV:s strategiberättelse: https://www.epv.fi/sv/foretaget/den-nya-elens-revolution/

 

Arkiv